VH Moravsko-slezské divize

25.6.2015 v 17:00 hodin

Místo: T.T.TRADE-Vítkovice, a.s., U Hrůbků 3066, Ostrava Zábřeh

 

ČESKÝ SVAZ TANEČNÍHO SPORTU

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU 2015

MORAVSKO-SLEZSKÉ DIVIZE

Valná hromada divize se koná dne 25.6.2015 od 17:00 hod. v areálu firmy T.T.TRADE-Vítkovice, a.s., U Hrůbků 3066, Ostrava Zábřeh s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou ,návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

6. Zpráva dozorčí komise

7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

8. Volba představenstva, dozorčí komise a dalších orgánů divize

9. Volba delegátů na valné shromáždění ČSTS

10. Návrhy pro jednání valného shromáždění ČSTS

11. Usnesení

12. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS (viz. www.csts.cz)

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání , bude se konat náhradní valná hromada od 18:00 hod. (viz. Stanovy)

V Ostravě, dne 10.5.2015

František Dávidek v.r.

předseda představenstva divize