POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2015 PRAŽSKÉ DIVIZE D01

Valná hromada divize se koná dne 22.6.2015  od  17:00 hod. v Praze DanceHall - Na Strži 40, Praha 4 s tímto programem...

1.Zahájení

2.Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou ,návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

3.Schválení programu jednání

4.Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

5.Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

6.Zpráva dozorčí komise

7.Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

8.Volba představenstva, dozorčí komise a dalších orgánů divize

9.Volba delegátů na valné shromáždění ČSTS

10.Návrhy pro jednání valného shromáždění ČSTS

11.Usnesení

12.Závěr

 Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS ( viz. www.csts.cz)

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 18:00 hod. (viz. Stanovy

V  Praze, dne 4.6.201

 

                                                                                               Jiří Ševčík

                                                                                  předseda představenstva divize