Valná hromada Pražské divize D01

Valná hromada divize se koná dne 24.3.2016  od  17:00 hod. v Praze DanceHall - Na Strži 40, Praha 4 s tímto programem...

1.Zahájení

2.Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou ,návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

3.Schválení programu jednání

4.Dovolba delegátů a náhradníků na mimořádnou VK ČSTS / 1.4. 2016 v Praze /

5.Usnesení

6.Závěr

 Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS ( viz. www.csts.cz)

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 18:00 hod. (viz. Stanovy

V  Praze, dne 23.2.2016

                                                                                               Jiří Ševčík

                                                                                  předseda představenstva divize