POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2017 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

           

 

ČESKÝ SVAZ TANEČNÍHO SPORTU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2017

    03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

 

Valná hromada divize se koná dne  23.4.2017 od 15,00 hodin v sídle TŠ ATAK s.r.o., na adrese Tábor, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor s tímto programem:

 

 1. Zahájení

 2. Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu

 3. Schválení programu jednání

 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

 6. Zpráva dozorčí komise

 7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

 8. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS,

 9. Různé

 10. Usnesení

 11. Závěr

   

   Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS ( viz. www.csts.cz)

   

V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 16,00 hodin 23.4.2017. (viz. Stanovy č. 17., odst. 5.)

 

 

V Táboře 23.3.2017

 

 

                                                                                       Mgr. Tibor Stano  v.r.

                                                                                  předseda představenstva divize

                                                                                 03 – JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS