Valná hromada divize

Pozvánka na valnou hromadu divize 23.4.2017

Valná hromada divize se uskuteční dne 23. 4. 2017 od 18:00 hod. v prostorách Společenského sálu DOMU U PARKU, Palackého 75/21, 779 00 Olomouc s tímto programem:
1. Zahájení
2. Volba orgánů VH (předseda, ověřovatel zápisu, komise mandátová, sčítací, volební a návrhová)
3. Schválení programu jednání
4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
6. Zpráva dozorčí komise uplynulé funkční období
7. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS
8. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS
9. Diskuse
10. Usnesení
11. Závěr
Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS (viz. www.csts.cz)
V případě, že nebude valná hromada usnášeníschopná k termínu konání, bude se konat náhradní valná hromada od 19:00 hod. (viz. Stanovy)

MUDr. Rudolf Stupka, předseda divize

Olomouc, 23. 3. 2017