Zápis z mimořádného valného shromáždění ČSTS konaného dne 17. 6. 2001 v Brně

Přítomni : P. Odstrčil (prezident), P. Barnat (viceprezident), Filgas, Ševčík (D01 - 643), Maršálek (D02 - 641), Kohout (D03 - 434), Krejčík (D04 - 291), Prudík (D05 - 164), Hofmann (D06 - 488), Bureš (D07 - 234), Mertlík, Krtička J. (D08 - 370), Dvořák M. (D10 - 106), Siegel (D11 - 432), Černá (D13 - 798), Felcman (D14 - 98), Dvořák A. (VR), Fajkus (VR), Novotný (VR), Plšek (DR), Dávidek (mNRT).

Neprezentováni : Pardubice (D09 - 1020) - neplatná VH, Olomouc (D12 - 262) - nepřítomni

Výsledky hlasování a voleb jsou uváděny ve tvaru PRO / PROTI / ZDRŽEL-a SE.

1. Zahájení

Jednání mimořádného valného shromáždění (dále jen MVS) z pověření prezidenta ČSTS zahájil a dále řídil viceprezident ČSTS p. Petr Barnat, který též řídil činnost prezentačního střediska.

Jednání bylo zahájeno v 10:00, ale vzhledem k tomu, že nebyla prezentována nadpoloviční většina delegátů, byl začátek jednání odložen na 11:00.
Při zahájení jednání v 11:00 byli přítomni delegáti s celkovým počtem 4699 hlasů z celkového počtu 5981, tj.78,6%.

2. Volba pracovních komisí

MVS zvolilo pracovní komise MVS, jednotlivé komise si zvolili svého předsedu:

Mandátová : Hofmann (předseda), Bureš, Siegel (současně ověřovatel zápisu a hlasování) - (hl.č.1 - 111111X1N11N11 - 94,4/0/5,6).
Sčítací : Černá (předseda), Krejčík, Krtička J. (hl.č.2 - 11111111N11N11 - 100/0/0).
Volební : Maršálek (předseda), Ševčík, Felcman (hl.č.3 - X1111111N11N11 - 92,3/0/7,7).
Návrhová : Filgas (předseda), Kohout, Dvořák M. (hl.č.4 - 11111111N11N11 - 100/0/0).

Poté se komise ujaly svých povinností.
Mandátová komise převzala od prezentačního střediska veškeré podklady a po ověření jejich správnosti potvrdila volební a sčítací komisi počty hlasů pro hlasování a volby - viz příloha č. 2.1 - 2.12, a 3.
Volební komise převzala souhlasy kanditátů do DR a připravila volbu.

3. Volby členů DR

Volební komise představila kandidáty do dozorčí komise ČSTS - pana D. Nováčka a pana JUDr. J. Volného. Kandidáty slečnu H. Stehlíkovou a pana S. Krtičku, u kterých nebyl doložen písemný souhlas s kandidaturou, na kandidátku nezařadila. Čestné prohlášení J. Krtičky o kandidatuře S. Krtičky volební komise neakceptovala.

Za členy DR byli zvoleni JUDr. J. Volný (volba - hl.č.5 - 97,5/2,5/0) a D. Nováček (volba - hl.č.6 - 93,1/6,9/0).

4. Změna stanov ČSTS

Předložené návrhy úprav stanov řešily přechod na krajské uspořádání a způsob hlasování v prezidiu.

4.1. Přechod na krajské uspořádání

 • v čl. 6, bod 2 vypustit text "či osoba bez státní příslušnosti" (hl.č.7 - 11111101N11NXX - 73,1/5,6/21,4) a dále vypustit text "a potvrzením registrace základního členství divizí, kterou si individuální člen zvolí" (hl.č.8 - 11111111N11N11 - 100/0/0).
 • v čl. 11, bod 1 upravit text následujícím způsobem: "Divize sdružují individuální a kolektivní členy ČSTS, kteří mají bydliště (individuální členové, jejichž členství není zprostředkováno kolektivním členem), resp. sídlo (kolektivní členové včetně jimi zprostředkovaných individuálních členů) v oblasti působnosti divize."; v bodu 2 upravit text následujícím způsobem: "Oblast působení divize odpovídá státoprávnímu uspořádání - krajům." a vypustit kompletně body 3., 4., a 5 (hl.č.9 - 10111111N11N11 - 84,7/15,3/0).
 • v čl. 7., bod 1, vypustit text "vybrat si divizi" (hl.č.15 - 11111N11N11NN1 - 100/0/0).

4.2. Způsob hlasování v prezidiu

K předloženému návrhu na úpravu stávajícího způsobu hlasování v prezidiu (počet hlasů zástupců divizí dle počtu členů se zaplaceným rozšiřujícím členským příspěvkem) byl předložen protinávrh, který protože se úprava počtu hlasů může promítnout i do finanční oblasti

 • ustanovil pracovní skupinu ve složení Filgas, Krejčík, Krtička J., Hofmann a Odstrčil P. (hl.č.10 - 111N1111N11N11 - 100/0/0), která má navrhnout celkovou úpravu základních dokumentů ČSTS dle těchto tezí:
  • hlasování v orgánech zastupujících členskou základnu se bude řídit finančními prostředky spojenými s členstvím.
  • upravit výši členských příspěvků, poměr mezi základním a rozšiřujícím členským příspěvkem a tok financí (rozdělení příspěvků mezi centrum, divize a kluby).

  MVS ukládá pracovní skupině zpracovat návrhy tak, aby mohly být projednány na novém MVS v říjnu 2001 (hl.č.11 - 11111111N11N11 - 100/0/0).

 • přechodně do konce roku 2001 (hl.č.12 - 11111101N10NX0 - 62,7/18,2/19) řeší počty hlasů zástupců divizí v prezidiu dle počtu členů se zaplacenými rozšiřujícími členskými příspěvky a funkcionářů se zaplaceným základním členským příspěvkem (hl.č.13 - 11001111N10NXX - 51/27,6/21,4).

Po přijetí protinávrhu se již o původním návrhu nehlasovalo.

4.3. Závěrečná ustanovení

Přijaté změny nabývají platnosti a účinnosti dnem zveřejnění (hl.č. 14 - 11101111N10NX1 - 63,7/17,2/19).

5. Usnesení

MVS schválilo návrh usnesení zpracovaný návrhovou komisí - viz příloha č. 5 (hl.č.16 - N111NN11N1XNN1 - 82,2/0/17,8).

6. Závěr

Předseda VS poděkoval všem přítomnýn a mimořádné valné shromáždění oficielně uzavřel.

Přílohy :

1. Pozvánka - nezveřejňovat, uloženo s originálem zápisu
2. Doklady o pověření delegátů divizemi - nezveřejňovat, uloženo s originálem zápisu
2.1. D01 - Zápis z představenstva divize - delegáti Filgas, Ševčík
2.2. D02 - Zplnomocnění pro zastupování - K. Maršálek
2.3. D03 - Potvrzení o delegaci - Ing. J. Kohout
2.4. D04 - Potvrzení o delegaci - E. Krejčík
2.5. D05 - Delegační lístek - J. Prudík
2.6. D06 - Potvrzení o delegaci - PhDr. V. Hofmann
2.7. D07 - Potvrzení o delegaci - Ing. M. Bureš
2.8. D08 - Potvrzení o delegaci - P. Mertlík, J. Krtička
2.9. D10 - Delegační lístek - M. Dvořák
2.10. D11 - Potvrzení o delegaci - Ing. L. Siegel
2.11. D13 - Potvrzení o delegaci - M. Černá
2.12. D14 - Zápis z představenstva divize - Ing. R. Felcman
3. Protokol o hlasování - nezveřejňovat, uloženo s originálem zápisu
4. Prohlášení kandidátů
4.1. D. Nováček
4.2. JUDr J. Volný
4.3. S. Krtička - čestné prohlášení J. Krtičky - nepřijato
5. Usnesení
 

Zapsal:
Petr Odstrčil, v.r.

Předseda VS:
Petr Barnat, v.r.

Ověření zápisu :
Leoš Siegel, v.r.