Zápis z Valného shromáždění ČSTS, konaného dne 26.9.1999 v Praze

1. Zahájení valného shromáždění

Jednání valného shromáždění (dále jen VS) z pověření presidenta ČSTS zahájil a řídil viceprezident ČSTS p. Petr Barnat. Jednání bylo zahájeno v 10:28 a řídilo se programem dle pozvánky (příloha č.1). Zvláště přivítal hosty - čestné členy ČSTS a zástupce ČASPV p. J. Rubeše.

Vznesené návrhy a připomínky jsou dále uváděny pod evidenčním číslem s uvedením odpovědi, výsledky hlasování a voleb jsou uváděny ve tvaru PRO / PROTI / ZDRŽEL-a SE.

2. Jednací, hlasovací a volební řád valného shromáždění (dále jen JHVŘVS).

1a. Stano - čl.2 bod 13, doplnit ke každému bodu programu možnost rozpravy
O.: Odstrčil - je zařazeno v povinné části programu VS, nezapracováno
1b.Stano - čl.2 bod 14, umožnit podání s písemnou přílohou
O.: Odstrčil - doplněno pro hlasování
2. Josef - procedurální námitka proti zajištění tajnosti voleb - volební lístky s identifikačním kódem
O.: Barnat - vysvětleno
3. Novotný P. - čl.2: omezit vystoupení delegátů na max 10 min
O.: Barnat - vzhledem k přijatému JHVŘVS je toto právem předsedy VS, nezapracováno

2.1. Po doplnění bodu 14 (doplněné znění JHVŘVS viz příloha 2) bylo hlasováno aklamací (hlasování č.1: 91/0/4) -schváleno.

2.2. V návaznosti na schválení JHVŘVS bylo nutno schválit program VS (hlasování č.2: 94/1/0) - schváleno.

3. Volba pracovních komisí a orgánů valného shromáždění

Byly zvoleny pracovní komise a ověřovatel zápisu (hlasování č.3: 95/0/0) - schváleno

Mandátová : Mrázek (předseda), Klon, Janoud
Sčítací : Matoušek (předseda), Dejdar, Groholová,
Návrhová : Zelenka (předseda), Brožovský, Fajkus
Volební : Kojetín, Bureš, Plšková
Zapisovatelé: Dana Pavelková,
Ověřovatel zápisu : Řádek, Šrámek, Mazač
Poté se komise ujaly svých povinností.

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období - přednesl ing. Petr Odstrčil - viz příloha č.3.

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období - přednesl Petr Barnat.

6. Zpráva dozorčí rady - přednesl p. Komeda - viz. příloha č.4

7. Rozprava k předneseným zprávám. (originály příspěvků - viz příloha č. 5, magnetofonový záznam - viz příloha č. 8)

4. Kojetín - 5. Finanční zprávy - rozdělování poplatků za schvalování propozic
O.: Barnat - je připraveno v další versi IS, platné od 15.10.1999
5. Kosmák - 5. Finanční bilance 1996,7 - položka ostatní náklady
O.: Barnat - odkaz na účetnictví
6. Řídel - 5. Finanční bilance 1998 - doplatky dotací ČASPV za rok 1998
O.: Barnat, Rubeš - vše již bylo vyplaceno
7a. Krtička J. - 5. Finanční bilance 1996,7 - položka OS
O.: Barnat - omyl,vyřešení viz usnesení
7b. Krtička J. - 5. vysvětlení k nedodržení splátkového kalendáře na splacení pohledávky ČSTS (úhrada poplatku IDSF za HKO 98) - vyslechnuto
8. Šimko K. - 5. chybí Finanční bilance za zbytek roku 1995
O.: Barnat - předáno do usnesení
9. Krejčík - 5. Finanční bilance 98, výdaje na TL
O.: Barnat - jednalo se o ceny pro vítěze - vysvětleno
10. Kosmák - 5. Finanční bilance, dotace na vydávání TN
O.: Barnat, Odstrčil M. - vysvětleno
11. Horák - 5. Finanční bilance - návrh na usnesení: pověřit nové presidium úkolem prověřit zprávy o hospodaření za uplynulé volební období a vydat ofcielní zprávu
O.: předáno do usnesení

8. Schválení změn dokumentů a nových dokumentů

Podklad pro jednání VS "Návrhy úprav legislativy ČSTS", byl vytvořen z podkladu, který byl předán divizím pro jednání valných hromad a z návrhů a doplnění, která byla uvedena v zápisech z těchto valných hromad. Po vysvětlení každého bodu byl podklad doplněn o návrhy delegátů a poté se o každém bodu hlasovalo. V souladu s přijatým JHVŘVS se nejprve hlasovalo o návrzích v připravených podkladech.

12. Stano - proč se neprojednává paragrafové znění úprav dokumentů
O.: Odstrčil P. - VS projedná teze a pověří presidium schválením paragrafového znění. Tento postup byl již použit na předchozích VS a byl shledán vyhovujícím

bod 1: Stanovy - zavedení tzv. přidruženého členství, které bude po uzavření příslušné smlouvy podléhat ratifikaci presidiem (hlasování č.4: 78/9/7) - schváleno

bod 2: Stanovy - zavedení sekcí (hlasování č.5: 34/58/1) - neschváleno

bod 3: Stanovy - řešení členství ve více tanečních svazech:

 • povolit členství jen v jedné organizaci, jejíž oblastí zájmu je taneční sport, tj. jen v jednom národním členu IDSF (hlasování č.6: 20/57/5) - neschváleno

13. Stano - upozornění na rozpor se zák. 83/90 Sb.
O.: vysvětleno po diskusi s právním poradcem ČSTS, JUDr. Urbanem
14. Horák P. - návrh na stažení bodu a pověření presidia vyřešením licencí a přestupů v mezinárodním měřítku
O.: zařazeno do hlasování

 • stažení bodů z projednávání, řešením se pověřuje nové presidium (hlasování č.7: 67/9/12) - schváleno

15. Kosmák - členství jen v jedné organizaci se stejným zaměřením, ostatní řešit dohodami s dalšími členy IDSF
O.: neřešeno, bod stažen z programu
16. Fajkus - zahraniční licence a přestupy nechat řešit nové presidium mimo stanovy
O.: neřešeno, bod stažen z programu

bod 4 : Zrušení pojmu amatér

17. Liškař - na soutěžích ČSTS neumožnit účast členům WDDSC
O.: zařazeno jako protinávrh
18. Dvořák P. - námitky proti spojení s profesionály pro najasnosti v SŘ
O.: bude řešeno vedoucím SK a presidiem při úpravách SŘ a nominačního řádu

 • nerozlišovat mezi amatéry a profesionály mezi soutěžícími, trenéry, porotci a funkcionáři (hlasování č.8: 78/1/6) -schváleno, o dalších návrzích se již nehlasovalo

bod 5 : Udělování výjimek

19. Stano - návrh "Vyjímky schvaluje DR na návrh orgánu, který schválil dokument nebo rozhodnutí, ze kterého se výjimka poskytuje"
O.: zařazeno jako protinávrh

 • Výjimky může udělovat orgán, který schválil dokument nebo rozhodnutí, ze kterého se výjimka poskytuje (hlasování č.9: 76/9/2) - schváleno, o dalších návrzích se již nehlasovalo

bod 6 : Odvolací proces

20. Šimko K. - protinávrh "DR je nejvyšším a nezávislým kontrolním orgánem."
O.: doplněno do návrhu úprav
21. Šimko K. - protinávrh "DR nevydává doporučení, ale rozhodnutí"
O.: zařazeno do hlasování jako protinávrh
22. Komeda - posloupnost odvolávání se, autor příspěvek stáhnul

 • Obecně respektovat vyšší právní normy (Občanský zákoník). Stanovit lhůty pro řešení odvolání. Stanovit přesné postupy řešení odvolání a pravomoci orgánů, které řeší odvolání. Odvolání musí posoudit dozorčí orgán (dozorčí komise, dozorčí rada), která nález k novému rozhodnutí předává orgánu, proti jehož rozhodnutí bylo odvolání podáno. V případě, že tento orgán nerespektuje stanovisko dozorčího orgánu, dozorčí orgán předá odvolání vyššímu rozhodovacímu orgánu. DR je nejvyšším a nezávislým kontrolním orgánem. Hierarchie všech orgánů v odvolacím řízení - viz tabulka v usnesení (hlasování č.10: 74/4/3) - schváleno, o dalších návrzích se již nehlasovalo

bod 7: Jednání valných hromad a valného shromáždění - doplnit jednací řád dle přijatého JHVŘVS (hlasování č.11: 82/0/2) - schváleno

bod 8: Složení a zásady činnosti prezidia, výkonné rady a komisí, nový způsob volby

bod 8.1.a. Složení presidia

23a. Kojetín - president, vicepresident a předsedové divizí
O.: jedná se o sloučení hlasování dle podkladu projednání
24a. Stano - samostatně president, vicepresident, členové VR a předsedové divizí
O.: zařazeno do hlasování jako protinávrh
další protinávrhy přijaté z pléna:
- president a vicepresident samostatně a předsedové divizí

 • presidium tvoří dvojice president s vicepresidentem a předsedové představenstev divizí (hlasování č.12: 79/9/4) -schváleno, o dalších návrzích se již nehlasovalo

bod 8.1.b. Hlasování prezidia - předsedové představenstev divizí

25. Krejčík - počet hlasů v presidiu: president 2, vicepresident 1, předsedové divizí po 1
O.: zařazeno do hlasování jako protinávrh
23b. Kojetín - za divizi má hlas předseda divize, náhradník hlas nemá (altrnativa - pouze 1x ročně)
O.: zařazeno do hlasování jako protinávrh

 • předsedové představenstev divizí (jimi pověření zástupci - členové představenstva jejich divize) mají tolik hlasů, kolik členů má jejich divize k datu konání hlasování (hlasování č.13: 79/11/2) - schváleno, o dalších návrzích se již nehlasovalo

bod 8.1.c. Hlasování presidia - prezident a víceprezident (návrh 200 + 200)

Po diskusi a návrzích z pléna byly pro hlasování doplněny tyto protinávrhy:
- 2 + 1 hlas
- 200 + 100 hlasů
- počet hlasů nejsilnější divize + polovina počtu hlasů nejsilnější divize

 • v dvoukolovém hlasování bylo přijato 200 + 100 hlasů (hlasování č. 14 - 18, pro vítězný návrh v 2. kole 62/24/2) -schváleno

bod 8.1.d. Hlasování presidia - prezident právo veta

26. Josef - president nemá mít právo veta
O.: zařazeno do hlasování jako protinávrh
27. Horák - právo presidenta udělovat amnestii
O.: Odstrčil - vysvětlena nepřijatelnost návrhu

 • president má při hlasování presidia právo veta (hlasování č.19: 58/22/8) - schváleno, o dalších návrzích se již nehlasovalo

bod 8.2: Činnost prezidia - zasedání

28. Krejčík - zasedání presidia 4 x a / rok
O.: zařazeno do hlasování jako protinávrh
doplnění původního návrhu z pléna:
- jarní a podzimní zasedání s pevně daným programem (dle původního návrhu) a další zasedání dle potřeby

 • jarní a podzimní zasedání s pevně daným programem a další zasedání dlepotřeby (hlasování č.20: 59/22/7) -schváleno, o dalších návrzích se již nehlasovalo

bod 8.3.a. Složení VR a hlasování ve VR

29. Šimko K. - neslučitelnost funkce ekonoma s jinou funkcí
O.: zařazeno do hlasování jako protinávrh
30. Matoušek - ekonoma si určuje president či vicepresident
O.: zařazeno do hlasování jako protinávrh

 • výkonnou radu (VR) tvoří zvolený president (statutární zástupce, 1 hlas, právo veta), zvolený vicepresident (statutární zástupce, 1 hlas, v nepřítomnosti presidenta právo veta) a členové výkonné rady jmenovaní presidiem na základě návrhu zvoleného presidenta a vicepresidenta (po 1 hlasu) (hlasování č.21: 69/0/18) - schváleno, o dalších návrzích se již nehlasovalo

bod 8.3.b. Přijímání rozhodnutí ve VR

 • VR přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou celkového počtu členů (hlasování č.22: 71/0/11) - schváleno

bod 8.4 : Způsob schválení složení VR

24b. Stano - členy VR volí VS. Na návrh presidenta schvaluje presidium rozdělení funkcí ve VR.
O.: zařazeno do hlasování jako protinávrh

 • VR předloží presidiu složení VR a programové prohlášení. Pokud není složení a programové prohlášení schváleno, pracuje VR v navrženém složení do dalšího zasedání presidia, kdy je VR povinna předložit 2. návrh. Pokud není VR schválena ani na základě 3. návrhu VR, presidium zvolí 3 členy VR na základě návrhu presidia (hlasování č.23: 80/1/0) - schváleno, o dalších návrzích se již nehlasovalo

bod 8.5 : Činnost VR

 • VR zasedá dle potřeby, nejméně 6 x ročně (hlasování č.24: 81/0/0) - schváleno

bod 8.6 : Další zásady

 • 1 osoba může být zastoupena pouze v jednom orgánu (hlasování č.25: 19/48/12) - neschváleno
 • 1 osoba může být zastoupena pouze v jednom orgánu s rozhodovací pravomocí s vyjímkou předsedů divizí, kteří jsou současně členy prezidia
  (hlasování č.26: 81/7/0) - schváleno
 • orgány s pravomocemi na úrovni PR rozhodují ve věcech, které jsou předmětem těchto pravomocí hlasováním, obdobně u orgánů divizí, v ostatních věcech je rozhodující rozhodnutí vedoucího tohoto orgánu (orgán má hlas pouze poradní) (hlasování č.27: 54/7/17) - schváleno
 • orgány s výlučně hlasovacím způsobem přijímání rozhodnutí jsou: dozorčí rada (DR), smírčí komise (SmK) a disciplinární komise (DiscK) (hlasování č.28: 87/0/0) - schváleno

bod 9: Finanční řád

31. Stano - celé přepracovat a předat presidiu - podáno po zahájení hlasování, neprojednáváno
bod 9.1.a.: Dělení rošiřujících členských příspěvků (RČP) mezi rozpočet centrální (RC) a rozpočet divizí (RD)
32a. Kojetín - dělení RČP: RC-40% / RD-60%
33a. Zelenka - dělení RČP: RC-50% / RD-50%
další protinávrhy přijaté z pléna:
- dělení RČP: RC-60% / RD-40%
34. Horák - dělení RČP: RC-45% / RD-55% - podáno po hlasování, nepřijato

 • dělení RČP - podíl RC/RD se nemění, presidium při schvalování hospodaření za uplynulý rok je oprávněno přidělit až 60% nespotřebovaných prostředků centrálního rozpočtu divizím (hlasování č.29: 5/66/16) - neschváleno
 • dělení RČP v poměru RC-60% / RD-40% (hlasování č.30: 26/39/18) - neschváleno
 • dělení RČP v poměru RC-50% / RD-50% (hlasování č.31: 28/30/23) - neschváleno
 • dělení RČP v poměru RC-40% / RD-60% (hlasování č.32: 19/18/44) - neschváleno

bod 9.1.b.: Dělení prostředků ze Sazky mezi rozpočet centrální (RC), rozpočet divizí (RD) a rozpočty kolektivních členů (RKČ)

32b. Kojetín, 33b. Zelenka, 35. Krejčík - dělení příspěvků ze Sazky: RC-50% / RD-50%
36. Kojetín - dělení příspěvků ze Sazky: CR-10% / DR-10% / KR-80%

 • dělení prostředků ze Sazky v poměru RC-60% / RD-40% (hlasování č.33: 0/87/2) - neschváleno
 • dělení prostředků ze Sazky v poměru RC-10% / RD-10% / RKČ-80% (hlasování č.34: 16/40/32) - neschváleno
 • dělení prostředků ze Sazky v poměru RC-40% / RD-10% / RKČ - 50% (hlasování č.35: 79/0/7) - schváleno

bod 9.2: dotování pořadatelů MČR (hlasování č.36: 1/56/26) - neschváleno

bod 10: Návrhy na úpravy a změny dokumentů v pravomoci presidia neřešit a předat je presidiu k rozhodnutí (hlasování č.37: 81/0/0) - schváleno

Další návrhy, které však nebyly přijaty:
37. Koubek - protest proti hlasování, 38.Koubek - procedurální návrh
O.: Barnat - pro nejasnost formulace protest neřešen
39. Šimko K., Stano, 40. Ševčík - návrh změny JHVŘVS - možnost nového projednávání již projednaných záležitostí (revokace rozhodnutí)
O.: vzhledem k přijatému JHVŘVS neprojednáváno
41. Krejčík - Úpravy legislativy, SŘ - rodiče nesmí hodnotit soutěže, kterých se zúčastňují jejich děti
O.: vzhledm k rozhodnutí v bodě 10, neprojednáváno, předáno presidiu
42. Kojetín - Úpravy legislativy, Přestupový řád, zvýšení výchovného
O.: není na programu VS, bude předáno presidiu

9. Volby

Volby byly provedeny ve smyslu přijatých úprav stanov (nové složení presidia a VR)

9.1. Volba prezidenta a víceprezidenta

43. Koki - návrh kandidatury presidenta a vicepresidenta - Krtička J. a Gebert M.

 • kandidátská dvojice č.1 Ing. Petr Odstrčil - president, Petr Barnat - vicepresident (hlasování/volba č.38: 50/24/12) -zvoleni
 • kandidátská dvojice č. 2 Jaroslav Krtička - president, Marcel Gebert - vicepresident (hlasování/volba č.39: 33/45/7) -nezvoleni

44. Stano - návrh na zrušení voleb presidenta a vicepresidenta pro zmatečnost voleb
O.: provedeno hlasování

 • prohlásit hlasování/volbu č.38 a 39 za zmatečné (hlasování č.40: 37/46/3) - neschváleno

9.2. Volba kandidátů dozorčí rady

45. Nedvěd - návrh kandidátky DR - M. Gebert
46. Blaščák - návrh kandidátky DR - T. Stano
O.: zařazeni na kandidátku

Po krátkém představení kandidátů proběhly volby s výsledkem:

 • kandidát č.1 Marcel Gebert (hlasování/volba č.41: 74/9/4) - zvolen
 • kandidát č.2 Mgr. Tibor Stano (hlasování/volba č.42: 85/2/0) - zvolen
 • kandidát č.2 Ing. Jiří Plšek (hlasování/volba č.43: 75/8/3) - zvolen

10. Rozprava k cílům a úkolům pro další volební období

10.1. Za zvolenou dvojici presidenta a vicepresidenta vystoupil P. Odstrčil a rozvedl některé z bodů volebního představení se z TN9807 - vyslechnuto.

10.2. T. Stano požádal ve smyslu stanov VS jako nejvyšší orgán o řešení odvolání proti rozhodnutí presidia ve věci přestupu páru Macoun - Senešová z TK ATAK Tábor do STK Praha. Po vysvětlení okolností (Stano, Ševčík, Barnat) VS přijalo rozhodnutí:

 • dořešením uvedeného přestupu s konečnou platností pověřuje VS nové presidium (hlasování č.44: 41/7/7) -schváleno

11. Usnesení

47. Kojetín - požadavek na kontrolu usnášeníschopnosti VS před hlasováním VS o usnesení
O.: Barnat - je povinností sčítací komise, provádí se automaticky

 • Návrh návrhové komise na usnesení - viz příloha zápisu č. 9 (hlasování č.45: 54/0/2) - schváleno

12. Závěr

Předseda VS poděkoval všem přítomnýn a oficielně uzavřel VS 1999.

Přílohy:
1. Program VS
2. Jednací, hlasovací a volební řád valného shromáždění
3. Zpráva o činnosti ČSTS za volební období 17.9.1995 - 25.9.1999
4. Zpráva dozorčí rady
5./1 - 47 Návrhy, protinávrhy nebo dotazy k projednávaným bodům
6./1 - 45 Výsledky hlasování
7./1 - 7 Prohlášení kandidátů
8. Magnetofonový záznam (kazeta SONY č. 1 - 7)
9. Usnesení

Zapsala: Pavelková Dana

Předseda VS: Petr Barnat

Kontrola zápisu : Ing. J. Řádek, MUDr. Vlastislav Šrámek, Ing. Vladimír Mazač