Zápis ze schůze předsednictva PD 18. 4. 2010

Zápis ze schůze předsednictva Plzeňské divize ČSTS,
která se konala 18. 4. 2010 v Měšťanské besedě v Plzni
 
Přítomni: Cích, Parlásek, Lišková, Gregoriades F.
Omluveni: Beranová, Krejčík, Vild
Hosté: Gregoriades V., Liška, Kounovský
 
Program:
  1. Stav financí a jejich čerpání
  2. Plán soutěží na rok 2010 a rok 2011
  3. Mistrovství divize
  4. Zprávy z prezidia
  5. Různé
 
Ad 1)
- stav účtu Plzeňské divize k 18. 4. 2010 je 50 860,- Kč. Očekává se ještě příjem zhruba 15 000,- Kč – rozdělení příspěvků členů, tato částka ještě nebyla připsána a dvě náhrady cest předsedy na prezidium. Většina obratu tvoří zápočty peněžních částek za úhrady poplatků za schvalování propozic.
- bylo konstatováno, že jediný klub, který zatím využil čerpání peněz na podporu svých členů – viz zápis ze schůze, která se konala 10. 9. 2009 (je přílohou tohoto zápisu) – je TK Gregoriades Plzeň.
- předsednictvo schvaluje návrh, aby se výše uvedené prostředky vyčerpaly do konce srpna 2010. Další případné uvolnění peněžních prostředků bude projednáno na zářiové schůzi předsednictva a týkalo by se už i nových tanečních klubů. Informace k formě účetních dokladů budou rozeslány obratem.
- Pan Parlásek informoval, že při zrušení TK klubu Rytmus Klatovy bylo na účtu zhruba 5500,- Kč. Je nutno zjistit zda tyto prostředky patří divizi, či nikoliv.
                                                                                              Z: Cích, T: 15. 5. 2010
 
Ad 2)
- do konce letošního roku jsou naplánovány tyto soutěže: Plzeňské děti – červen, Plzeň 2010 – září, Cena Města Rokycan – prosinec. TK Gregoriades plánuje soutěž v říjnu a uvažuje se o Mistrovství divize.
- Předsednictvo pověřuje soutěžního komisaře sestavením aktualizovaného plánu soutěží do konce roku 2010 a sestavením plánu soutěží na rok 2011, vč. koordinace termínů s Jihočeskou divizí.
Z: Parlásek, T: 31. 5. 2010, Spolupracují: všichni vedoucí klubů
 
Ad 3)
Předsednictvo konstatovalo, že má zájem o pořádání Mistrovství ZPČ regionu, a to v té formě, jaká proběhla v minulém roce v Tachově. Rozhodlo se spolupořádat tuto soutěž i v roce 2010, navrhovaným městem je opět Tachov.
Předsednictvo pověřuje soutěžního komisaře jednáním s Karlovarskou divizí o jejím případném působení při této akci. Dále pověřuje předsedu jednáním s MKS Tachov o uspořádání této soutěže. Navrhovaný termín je 11. 10. 2010.
Z: Parlásek, Cích, T: 31. 5. 2010
 
 
 
Ad 4)
- Byla podána ústní informace z jednání prezidia. Zvláštní pozornost je třeba věnovat změnám soutěžního řádu, a podmínkám výběrového řízení na akce v roce 2011. Dále byla předána informace o vysoké částce na účtech klubů a divizí s výzvou na jejich čerpání s tím, že se jedná o peníze členů, kteří by z nich měli mít užitek.
- Zápisy ze schůzí prezidia ČSTS i výkonné rady jsou k dispozici na www.csts.cz/ oficiální zprávy.
- Předsednictvo divize souhlasí s tím, aby i nadále byly zasílány podklady před jednáním prezidia prostřednictvím e-mailu s následným vyjádřením členů předsednictva stejnou formou. Bylo konstatováno, že není nutno se před prezidiem scházet na schůzi.
¨
Ad 5)
- Byla podána informace o proběhlé 4. olympiádě dětí a mládeže v Liberci, na které byl letos poprvé zastoupen i taneční sport. Předsednictvo souhlasí s vyplacením částky 1000,- Kč pro Štěpána Rubáše a 1000,- Kč pro Anastázii Valečkovou za vzornou reprezentaci Plzeňské divize na těchto hrách. Částka bude použita na částečnou úhradu letního soustředění.
- Byly podány informace o tom, všechny zápisy z jednání předsednictva divize budou umístěny také na webu ČSTS v sekci „oficiální zprávy“. Tam také budou umisťovány případné další informace pro členy divize.
- Na dotaz pana Lišky ohledně letošního Mistrovství ČR družstev bylo odpovězeno, že v současné době není pořadatel akce, ČSTS intenzivně jedná o místě pořádání. Zájmem ČSTS je soutěž uspořádat. Květnový termín ale jistě není reálný.
 
- Další schůze předsednictva je plánována na září 2010, pokud se nevyskytne dříve problém, který bude svolání schůze vyžadovat.
 
 
Zapsal: Pavel Cích, předseda Plzeňské divize ČSTS