Pozvánka na řádnou Valnou hromadu Plzeňské divize

Pozvánka
           
 Valná hromada divize se koná
 dne 12. 6. 2011 od 10:00 hod.
v Kulturním domě Stod, Nádražní 477
 
s tímto programem:
 
1.      Zahájení
2.      Volba orgánů VH (předseda, ověřovatel zápisu a komise mandátová, sčítací, volební a návrhová)
3.      Schválení programu jednání
4.      Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období
5.      Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období
6.      Zpráva dozorčí komise za uplynulé funkční období
7.      Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)
8.      Volba představenstva a dozorčí komise
9.      Volba delegátů na valné shromáždění ČSTS
10. Návrhy pro jednání valného shromáždění ČSTS
11. Usnesení
12. Závěr
 
 Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS od 09:30.
 
V případě, že valná hromada nebude usnášení schopná (tj. nadpoloviční většina členů divize) k termínu konání, začátek bude o 1 hodinu odložen a poté bude valná hromada usnášení schopná přítomným počtem hlasů (Stanovy, čl.17, bod 5).
 
 
Ve Stodě  dne 1. května  2011
 
 
                                                                                                  Pavel Cích
                                                                                  předseda představenstva divize 04