Zápis ze schůze předsednictva PD 10. 4. 2011

ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA PLZEŇSKÉ DIVIZE,
která se konala 10. dubna 2011 v Měšťanské besedě v Plzni
 
Program:
1.      Seznámení s jednáním prezidia dne 20. 3. 2011
2.      Určení termínu řádné valné hromady divize 4
3.      Příprava programu valné hromady
4.      Čerpání finančních prostředků z účtu divize
5.      Různé
 
Přítomni: Cích, Gregoriades F., Krejčík, Lišková, Parlásek
Omluven: Beranová, Vild
Host: Liška
 
Ad. 1
Předseda divize seznámil s výsledky jednání Prezidia, které se konalo 20. 3. 2011 v Brně, zejména s přípravou valných hromad divizí a s přípravou valného shromáždění. Podrobný zápis je k dispozici na webu ČSTS.
 
Ad. 2
Předsednictvo stanovuje termín valné hromady na 12. 6. 2011 od 10:00, místem konání bude Kulturní dům ve Stodě. Předseda rozešle pozvánky všem členům v divizi bez zprostředkování a všem KČ. Vedoucí kolektivních členů mají povinnost pozvat své členy.
 
Ad. 3
Pro valnou hromadu bude předsednictvo navrhovat komise ve složení:
Mandátová a sčítací: Vild, Hájková, Gregoriades V.
Volební: Parlásek, Hájek, Liška
Návrhová: Lišková, Karasová, Beranová
 
Zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření přednese předseda divize Pavel Cích
Předsednictvo se usneslo, že bude podávat návrh, aby v následujícím období pracovalo předsednictvo v sedmičlenném složení. Vzhledem k tomu, že již nechce kandidovat p. Parlásek, navrhuje předsednictvo kandidátku na členy nového předsednictva divize takto:
Beranová, Cích, Gregoriades F., Hájek, Krejčík, Lišková, Vild
Návrh delegátů na valné shromáždění bude: Cích, Gregoriades V., Krejčík
 
Ad. 4
Čerpání finančních prostředků pro kluby z účtu divize dle zápisu ze dne 18. 4. 2010 předsednictvo pozastavuje s okamžitou platností. Další rozhodnutí je ponecháno na předsednictvu, které vzejde z voleb na řádné valné hromadě divize.
 
Ad. 5
Byly podány informace o připravovaných soustředěních:
p. Beranová – připravuje soustředění s. M. Kostovčíkem
p. Vild – připravuje soustředění pro děti do 7 let v červenci v Klatovech
 
Schůze byla zakončena ve 20:30
 
 
Zapsal: Pavel Cích, v.r.