Rozvrh treninkového kempu NRT při MTF 2009

Časový rozvrh treninkového kempu NRT při MTF 2009 najdete v tomto PDF dokumentu.