Rozhodčí rada

 

Zpráva na Výroční konferenci ČSTS 19.5.2018 o činnosti Rozhodčí rady ČSTS

Rozhodčí rada ČSTS (dále jen RR ČSTS) v roce 2017 a až do současnosti rozhodovala celkem třikrát ve věcech spadající do její kompetence. S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a neveřejnost jednání RR ČSTS může RR ČSTS podat pouze obecné informace:

1/ Usnesením ze dne 4.5.2017, č.j. 1/2017 vyslovila RR ČSTS svou věcnou nepříslušnost a vrátila věc Výkonné radě Českého svazu tanečního sportu k projednání a rozhodnutí.

2/ Usnesením ze dne 1.12.2017, č.j.  2/2017 řízení před RR ČSTS ve smyslu § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavila, když ani po předchozí výzvě RR ČSTS ze dne 12.8.2017 účastníci nedoplnili jimi podané neúplné podání o údaje uvedené ve výzvě RR ČSTS přesto, že o důsledcích nedoplnění podaného podání byli řádně poučeni.

RR01 / 2016 - 2020