POKYNY PRO ŽÁDOSTI A VYDÁVÁNÍ TRENÉRSKÝCH LICENCÍ

 
Schváleno VR, 19.2.2007, aktualizováno VOV ke dni 6.12.2009 na základě změn KŘ v roce 2009 (Př.č.1) a aktualizace FŘ - licenčních poplatků pro rok 2010
Zpracováno dle:
-          OŘ - př.C1 Kvalifikační řád (OKŘ)
-          OŘ - př. A1 Organizační schéma (OOS)
-          OŘ - př. A2 Činnost sekretariátu (OČS)
-          OŘ - př. A6 Informační systém (OIS)
-          FŘ - př.1 Příspěvky (FŘP)
-          FŘ - př.2 Správní poplatky (FŘS)
Závazný procedurální postup:
-          Veškeré doklady (žádosti, dokladování praxe, potvrzení o platbě) se posílají na sekretariát ČSTS, který předložené dokumenty založí a jejich kopie zašle VOV k zařazení a doplnění do databáze.
-          Záznam údajů do členské databáze provádí a odpovídá za něj VOV.
-          Kontrolu všech dokladů o platbách provádí a potvrzuje sekretariát ČSTS na základě doložených potvrzení o provedení platby (kopie složenky, kopie výpisu z účtu - nikoliv příkaz k úhradě)
-          Platby se provádějí na účet ČSTS - č.ú.129453027/0300, ve VS se musí uvést R.Č., SS rozlišuje typy platby a uvádí se dále
Aktivní činnost (praxe)
-          Za aktivní činnost trenérů se považuje trenérská činnost v rozsahu minimálně 200hodin vyučovacích za poslední dva roky (OKŘ, př.č.1).
-          Licence TRENÉR se váže na činnosti v oblasti sportovního tance (viz ŽZ, vázaná živnost Poskytování tělovýchovných služeb v oboru ...... I když se tato činnost provádí pro jiný subjekt, např. zaměstnavatele, je třeba mít patřičné vzdělání, tj. ukončeno příslušné kvalifikační studium). Nejedná se tedy o činnost prováděnou ve smyslu volné živnosti "Výuka v oboru umění a společenského tance", na kterou nemusí být žádné vzdělání, a na základě které se provádí výuka v kurzech společenského tance apod. Započítat lze vedené semináře a společné lekce, individuální lekce a soustředění. Tato činnost by měla být dokladovatelná, ČSTS však nepožaduje kopie platebních dokladů.
-          Potvrzení aktivní činnosti se provádí dle připojených vzorů
Plnění podmínek pro prodloužení licence může každý držitel licence sledovat na své osobní stránce v IS ČSTS (www.csts.cz/"přihlášení" - user name/password)

A. ZÍSKÁNÍ LICENCE (OKŘ §8)

Všeobecné podmínky pro jednotlivé třídy:

Třída
Věk
Požadovaná praxe
Rozsah vzdělání
Trenér III
18
B ST i B LAT soutěžní činnosti
Kvalif.studium III tř.
Trenér II
20
2 roky držitel licence tř. III s odpovídající
aktivní činností
kvalif. studium II.tř.
 
Trenér I
22
AST i ALA sout.činnosti, 2 roky držitel licence tř. II s odpovídající
aktivní činností
 
kvalif. studium I.tř.
 

 
Žadatel o ZÍSKÁNÍ LICENCE předkládá:

1.
Vyplněnou "Žádost o vydání/prodloužení/obnovení licence" (vzor viz OKŘ, př.3)
2.
Potvrzení o absolvování kvalifikačního studia
3.
Pro licenci Trenér tř. II a I - Potvrzení o aktivní činnosti
4.
Potvrzení o zaplacení poplatku za vystavení licence a zavedení do členské a soutěžní databáze - kontroluje sekretariát ČSTS
poplatek 60,- Kč; SS = 20rr694015 (rr = doplnit aktuální rok)

Platnost licencí je maximálně 2 roky. Končí vždy k 31. 12. posledního roku platnosti. Rok získání licence se nepočítá.

5.
Platnost licence je podmíněna zaplacením ročního polatku jako rozšiřjícího členského příspěvku (RČP):
RČP za licenci Trenér II a III 700 Kč (na 2010), SS = 20rr694053 (rr = doplnit aktuální rok)
RČP za licenci Trenér I 1.000 Kč (na 2010), SS = 20rr694052 (rr = doplnit aktuální rok)
V případě nazaplacení je platnost licence automaticky pozastavena

B. PRODLUŽOVÁNÍ/OBNOVOVÁNÍ LICENCE (OKŘ, §11)

Licence trenéra III. třídy se prodlužuje nebo obnovuje na další období na základě:
-          prokázání aktivní činnosti v uplynulém období
Licence trenéra II. i I. třídy se prodlužuje nebo obnovuje na další období na základě:
-          prokázání aktivní činnosti v uplynulém období
-          absolvování dalšího vzdělávání (Kongres ČSTS, doškolovací seminář ČSTS, doškolovací seminář v zahraničí - viz OKŘ, §13.4a-c) v rozsahu dvou akcí za uplynulé období, z toho minimálně jednoho doškolovacího semináře v tuzemsku - dokládá se jen účast na zahraničních akcích, které vyhlašuje VOV na každý rok, tuzemské akce se v IS automaticky přejímají z databáze ČSTS
-          splnění dalších podmínek stanovených prezidiem na návrh výkonné rady nebo některého člena prezidia v případě mimořádných potřeb ČSTS - toto se nedokládá, ale v IS automaticky přejímá z datbáze ČSTS
 
Před uplynutím doby platnosti licence při splnění podmínek (dokladování aktivní činnosti) bude platnost licence PRODLOUŽENA na další období (§11 KŘ). Při nesplnění podmínek platnost původní licence končí a držiteli vyšší než základní licence je udělena automaticky licence o třídu nižší.
Žadatel o PRODLOUŽENÍ LICENCE předkládá:

1.
Potvrzení o aktivní činnosti (žadatel o licenci Trenér tř. III, II a I)
2.
Pokud není splněno tuzemskými akcemi (musí být ale jeden doškolovací seminář ČSTS), potvrzení o účasti na doškolovacích akcích v zahraničí (žadatel o licenci Trenér tř. II a I)
3.
Doklad o zaplacení RČP za žádanou licenci - řeší se současně s platbou členských příspěvků na následující rok a pro rozklíčování celkové platby je nutno uvést složení jednotlivých položek (např. ZČP + soutěžní registrace + licence Trenér II) - viz pokyny pro platby příspěvků vydávané ekonomem ČSTS

Po uplynutí doby platnosti licence (licence je automaticky snižována) je možné při splnění podmínek (dle §11 KŘ) platnost dřívější vyšší licence OBNOVIT na další období. Totéž platí, pokud třída trenéra díky nesplnění podmínek pro prodloužení licence spadne o třídu níže
Žadatel o OBNOVENÍ LICENCE předkládá:

1.
Vyplněnou "Žádost o vydání/prodloužení/obnovení licence" (vzor viz OKŘ, př.3)
2.
Potvrzení o aktivní činnosti (žadatel o licenci Trenér tř. III, II a I)
3.
Pokud není splněno tuzemskými akcemi (musí být ale jeden doškolovací seminář ČSTS), potvrzení o účasti na doškolovacích akcích v zahraničí (žadatel o licenci Trenér tř. II a I)
4.
Potvrzení o zaplacení poplatku za obnovené vystavení licence a nové zavedení do členské a soutěžní databáze - kontroluje sekretariát ČSTS
poplatek 60,- Kč; SS = 20rr694015 (rr = doplnit o jaký rok se jedná)
5.
Platnost licence je podmíněna zaplacením ročního polatku jako rozšiřjícího členského příspěvku (RČP):
RČP za licenci Trenér II a III 700 Kč (na 2010), SS = 20rr694053 (rr = doplnit aktuální rok)
RČP za licenci Trenér I 1.000 Kč (na 2010), SS = 20rr694052 (rr = doplnit aktuální rok)

C. VYUŽITÍ VÝJIMKY PRO ZÍSKÁNÍ LICENCE TRENÉRA (OKŘ, § 5.3 a př.č.2)

§ 5.3 Licenci uděluje výkonná rada ČSTS na základě žádosti žadatele po splnění základních požadavků a podmínek pro získání odborné způsobilosti. Výkonná rada ČSTS je oprávněna a povinna učinit výjimku z těchto podmínek v případech uvedených v příloze č.2.
Výjimku pro získání licence trenéra lze aplikovat v těchto případech:
-          ust.1a) tanečník(ce) se třemi roky aktivní činnosti ve třídě M - pro licenci trenéra tř.III
-          ust. 1b) tanečník(ce) se třemi roky aktivní činnosti ve třídě M a po vykonání všech zkoušek kvalifikačního studia tř. II - pro licenci trenéra tř.II
-          ust. 3a) tanečník(ce) ve věku nad 55 let – pro udělení základní třídy nebo zvýšení třídy licence porotce nebo trenéra
-          ust. 3b) tanečník(ce) ve věku nad 45 let a po složení zkoušek z předmětů obecného základu žádané třídy – pro udělení základní třídy nebo zvýšení licence porotce nebo trenéra

D. VZORY PROKAZOVÁNÍ AKTIVNÍ ČINNOSTI TRENÉRA

Trenér, který samostatně vede vlastní klub, taneční školu apod.:
 
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Čestně prohlašuji, že v uplynulém dvouletém období, tj. v letech
20rr
a
20rr
 
jsem pracoval      hodin jako trenér sportovního tance
v rámci tanečního klubu/školy
     
 
 
(název)
 
V      
, dne      
     
 
 
(jméno, podpis)
 
 
Trenér, který pracuje jako externista v různých klubech, tanečních školách apod.- potvrzení podepíše statutární zástupce klubu/taneční školy
 
POTVRZENÍ
Potvrzuji, že v uplynulém dvouletém období, tj. v letech
20rr
a
20rr
pracoval
 
     
nar.      
     
 
 
(Jméno)
 
(adresa bydliště
 
      hodin jako trenér sportovního tance
v rámci tanečního klubu/školy
     
 
 
(název)
 
V      
, dne      
     
 
 
(Jméno, podpis statutárního zástupce klubu/taneční školy)