VALNÁ HROMADA KRÁLOVÉHRADECKÉ DIVIZE PRO ROK 2019

Valná hromada divize se koná dne 10.4.2019 od 17.00 hodin v PARK GOLF, Roudničská 730,Hradec Králové s tímto programem:

 1.  Zahájení
 2.  Volba orgánů VH
 3.  Schválení programu jednání
 4.  Zpráva o činnosti za uplynulé období
 5.  Zpráva o hospodaření za uplynulé období
 6.  Zpráva dozorčí komise za uplynulé období
 7.  Východiska a doporučení pro další funkční období(včetně hospodaření) 
 8.  Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS v roce 2019 
 9.  Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS 
 10.  Usnesení 
 11.  Závěr 

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS §6,bod 3 a 4.

V případě ,že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS §6,bod 6 odkládá o 1 hodinu.

V Hraci Králové dne 14.3.2019

KRTIČKA Jaroslav v.r.

předseda představenstva divize