Accident Insurance athletes

Úrazové pojištění sportovců je zprostředkováno smluvním vztahem mezi ČOV a KOOP, do něhož vstupují další sdružené subjekty: ČASPV, a zprostředkovaně přes ČASPV i ČSTS. Smlouva se vztahuje na všechny členy ČSTS s platnou registrací na příslušný rok.

Smlouva je k dispozici na stránkách ČASPV.

Postup při hlášení úrazu

 1. kompletně vyplnit formulář  Oznámení škodné události
 2. číslo pojistné smlouvy je 1310000010
 3. do kolonky Doplňující poznámky na druhé straně formuláře je nutné uvést:
  • název organizace
  • činnost, při které došlo k úrazu, přiložit vyjádření odpovědného pracovníka (vedoucí klubu, hlášení odborného dozoru)
 4. připojit další doklady
  • zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu
  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
  • kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií
  • v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy
  • v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
 5. zaslat na sekretariát ČSTS (zde musí být Oznámení parafováno zástupcem ČSTS + razítko), sekretariát zajistí doplnění údajů: - jméno, příjmení a podpis odpovědného zástupce ČSTS  (prezident/viceprezident) + razítko organizace
 6. sekretariát ČSTS zašle podklady na ČASPV
 7. ČASPV předá škodnou událost KOOP

V případě dotazů se obraťte na sekretariat@caspv.cz