Detailní údaje divize

3 - Jihočeská divize
Předseda: Mgr. Tibor STANO
Telefon:
Adresa: Mgr. Tibor STANO
Brigádníků 2555
390 02 Tábor 2
E-mail(y): dance.atak@seznam.cz
Oficiální zprávy

Zápis z 1. jednání Dozorčí komise Jihočeské divize ČSTS – 03 konané 24.4. 2019

Přítomni:           Mgr. Lucie Stano, Martina Sudová, Lucie Hnojnová

Omluveni:        ----------         

Program:         1.  Volba předsedy

                        2. Různé

1. Volba předsedy:

Slečna Lucie Hnojnová navrhla na předsedu paní Martinu Sudovou. Paní Matina Sudová prohlašuje, že souhlasí, aby byla zvolena do funkce předsedkyně Dozorčí komise Jihočeské divize (DkJčD). Po projednání návrhu se  DkJčD dohodla na osobě paní Martiny Sudové jako předsedkyni DkJčD.

Hlasování č. 1 – 100% schváleno

– předsedou Dozorčí komise Jihočeské divize ČSTS zvolena paní Martina Sudová

2. Různé:

DkJčD schválila kromě ústní a korespondenční komunikace členů DkJčD komunikaci prostřednictvím e-mailové pošty.

Hlasování č. 2 – 100% schváleno

Zapsala: Mgr. Lucie Stano          (24.4. 2019)

Zápis ověřila:  Lucie Hnojnová  (24.4.2019)    

Zápis z 1. jednání Představenstva Jihočeské divize – 03 konané 20. 04. 2019

1. Volba předsedy, místopředsedy, soutěžního komisaře

a) Na předsedu JčD-03 navržen Mgr. Stano Tibor

Hlasování č. 1 – 100% schváleno – předseda JčD-03 Mgr. Stano Tibor

b) Na místopředsedu JčD-03 ing. Řeřábek Zdeněk

Hlasování č. 2 – 100% schváleno – místopředseda JčD-03 ing. Řeřábek Zdeněk

c) Na soutěžního komisaře JčD-03 navržen p.Kupsa Jaroslav

Hlasování č. 3 – 100% schváleno – soutěžní komisař p.Kupsa Jaroslav

Úkol 1/01:     Přvo ukládá informovat o zvoleném představenstvu divize presidenta, vicepresidenta a sekretariát ČSTS.

Termín:          do 30. 4. 2019

Zodpovídá:    Mgr. Tibor Stano 

Úkol 1/02:     Přvo ukládá zaslat VS ČSTS dokumenty z jednání VH 2019

Termín:          do 30. 4. 2019

Zodpovídá:    Mgr. Tibor Stano

Hlasování č. 5 – předložené úkoly - 100% schváleno

Usnesení z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 17.4.2019 v náhradním termínu v 18,00 hodin

1. VH schvaluje

 1. Program VH JčD ČSTS

2. VH zvolila

 1. Předsedu a zapisovatele VH JčD ČSTS Mgr. Tibora Stano
 2. VH sloučila skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi v jednu pracovní komisi a zvolila její složení Jaroslav Kupsa
 3. Ověřovatele zápisu Jiří Bureš
 4. Předsednictvo divize ve složení

- Ing. Zdeněk Řeřábek

- Jaroslav Kupsa

- Mgr. Tibor Stano

 1. Dozorčí komisi divize ve složení

- Lucie Stano

- Martina Sudová

- Lucie Hnojnová

 1. Delegáty na řádné a mimořádné  VK ČSTS konané v roce 2019

- Mgr. Tibor Stano

- Ing. Zdeněk Řeřábek

- Jaroslav Kupsa 1. náhradník

- Lucie Stano 2. náhradník

1. ČÁST Zápis z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 17.4.2019 v 18,00 hodin v Advokátní kanceláři Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor

1. Zahájení

Zahájení provedl předseda JčD ČSTS Mgr. Tibor Stano v 17,00 hodin. Z počtu doposud prezentovaných členů JčD vyplynulo, že není přítomna nadpoloviční část základny a VH JčD ČSTS není usnášení schopná. Jednání dle stanov ČSTS se přesouvá dle stanov na náhradní termín tj. o hodinu později 17.4.2019 v 18,00 hodin

Zahájení v 17.4.2019 v 18,00 hodin provedl předseda JčD ČSTS Mgr. Tibor Stano. Z počtu doposud prezentovaných členů JčD vyplynulo, že je přítomno 12 registrovaných.

2. Volba předsedy VH, skrutátory, mandátovou, návrhovou komisi a ověřovatele zápisu Jaroslav Kupsa navrhl na předsedu a zapisovatele VH JčD ČSTS Mgr. Tibora Stano

Hlasování (aklamací) č. 1 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

Předseda VH  navrhl sloučit komise v jednu a to ve složení Jaroslav Kupsa. Za ověřovatele zápisu byl navržen předsedou VH Jiří Bureš.

Hlasování (aklamací) č. 2 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

2. ČÁST Zápis z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 17.4.2019 v 18,00 hodin v Advokátní kanceláři Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor

3. Schválení programu jednání

Předseda VH JčD ČSTS navrhl schválit program VH JčD tak, jak byl uveden na pozvánce, v tomto znění:

 1. Volba předsedy VH - skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu
 2. Schválení programu jednání

 3. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

 4. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

 5. Zpráva dozorčí komise

 6. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

 7. Volba Představenstva divize

 8. Volba Dozorčí komise divize

 9. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS v roce 2019

 10. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

 11. Hlasování (aklamací) č. 3 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

   

3. ČÁST Zápis z Valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS konané dne 17.4.2019 v 18,00 hodin v Advokátní kanceláři Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529, 390 02 Tábor

8. Volba představenstva, dozorčí komise a dalších orgánů divize

Jaroslav Kupsa navrhl volbu aklamací.

Hlasování (aklamací) č. 5 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

Předseda VH JčD ČSTS navrhl kandidátku za připravenou dosavadním představenstvem JčD ČSTS do představenstva na další volební období v tomto složení: Ing. Zdeněk Řeřábek, Mgr. Tibor Stano,  Jaroslav Kupsa

Hlasování (aklamací) č. 6 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen    

Předseda VH JčD ČSTS navrhl kandidátku za připravenou dosavadním představenstvem JčD ČSTS do dozorčí komise JčD ČSTS  na další volební období v tomto složení:

Mgr. Lucie Stano, Martina Sudová, Lucie Hnojnová.

Hlasování (aklamací) č. 7 – 12 pro, 0 proti, 0 zdržel se – návrh byl schválen

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2019 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Valná hromada JčD ČSTS se koná dne  17.4.2019 od 17,00 hodin v sídle Advokátní kanceláře Mgr. Tibora Stano na adrese Tábor, Husovo náměstí 529/6, 390 02 Tábor s tímto programem::

 1. Zahájení

 2. Volba předsedy VH - skrutátorů, mandátové, návrhové komise a ověřovatele zápisu

 3. Schválení programu jednání

 4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

 5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

 6. Zpráva dozorčí komise

 7. Východiska a doporučení pro další funkční období (včetně hospodaření)

 8. Volba Představenstva divize

 9. Volba Dozorčí komise divize

 10. Volba delegátů na Výroční konference ČSTS v roce 2019

 11. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

 12. Různé

 13. Usnesení

 14. Závěr

  Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS §6, bod 3 a 4.

  V případě, že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS §6, bod 6 odkládá o 1 hodinu.

   

  V Táboře 18.3.2019

                                                                                         Mgr. Tibor Stano  v.r.

                                                                                    předseda představenstva divize

                                                                                   03 – JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Usnesení z valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS

konané dne 21.4.2018 v náhradním termínu 14,00 hodin

v sídle TŠ ATAK s.r.o., na adrese Tábor, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor

Zápis z valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS - ČÁST 1.

konané dne 21.4.2018 v náhradním termínu v 14,00 hodin

hodin v sídle TŠ ATAK s.r.o., na adrese Tábor, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor

Zápis z valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS - ČÁST 2.

konané dne 21.4.2018 v náhradním termínu v 14,00 hodin

hodin v sídle TŠ ATAK s.r.o., na adrese Tábor, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor

ŠKOLENÍ Z KATALOGU FIGUR PRO TŘÍDY E,D,C v STT a LAT

POŘADATEL: Jihočeská divize ČSTS

LEKTOŘI: Ing. Martin Dvořák, Zuzana Šilhánová

MÍSTO KONÁNÍ: ZŠ Zborovská 2696, 390 03 Tábor

Vstup do tělocvičny zadním vchodem ze strany Zimního stadionu kolem budovy s velkým písmenem A. Když tak volejte na tel 602/491783.

TERMÍN: 8.5.2018     

ČASOVÝ HARMONOGRAM: 8,30  – otevření sálu

                    8,45  – prezence

                    9,00  – 11,30 školení I. část

                    11,30 – 12,30 přestávka

                    12,30 – 15,00 školení II. část   

PODMÍNKY ÚČASTI: Účastnit se mohou všichni členové JčD ČSTS a zástupci kolektivních členů s platnou registrací v JčD ČSTS.  Dále nečlenové    ČSTS, kteří prokáží, že aktivně trénují taneční pár, ve kterém je alespoň jedna osoba řádným členem JčD ČSTS a to písemným prohlášením osob z páru, přítomností tohoto páru.

INFORMACE: Náklady na školení hradí zcela JčD ČSTS. 

                        Občerstvení se nezajišťuje!

PŘIHLÁŠKY: Mgr. Tibor Stano, předseda JčD ČSTS, e-mailová adresa: dance.atak@seznam.cz s uvedením jména, příjmení a adresy trvalého bydliště.

KONTAKT: Mgr. Tibor Stano, předseda JčD ČSTS, tel.: 602/491783, e-mail:

dance.atak@seznam.cz

Plná moc na VH JčD ČSTS

VZOR  PLNÉ MOCI

NA VALNOU HROMADU JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Valná hromada JčD ČSTS

 
 
ČESKÝ SVAZ TANEČNÍHO SPORTU

POZVÁNKA

NA VALNOU HROMADU 2018

03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

dne 21.4.2018 ve 13,00 hodin

Zápis z 5. jednání představenstva Jihočeské divize

Účast :               Mgr. Tibor Stano, Ing. Zdeněk Řeřábek, Jaroslav Kupsa

Omluveni:        ----------         

Program:         1.  VIII. Zimní olympiáda dětí a mládeže

Jihočeská divize ČSTS

Český svaz tanečního sportu

Usnesení z valné hromady 03 - Jihočeské divize ČSTS

konané dne 23.4.2017 v náhradním termínu v 16,00 hodin

hodin v sídle TŠ ATAK s.r.o., na adrese Tábor, Vídeňská 2931, 390 05 Tábor

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2017 03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

           

 

ČESKÝ SVAZ TANEČNÍHO SPORTU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU 2017

    03 - JIHOČESKÉ DIVIZE ČSTS

Dokumenty z VH 2015 Jihočeské divize

Schůze představenstva divize - korespondenční

3.3.2015

Přítomni: Stano, Kupsa, Řeřábek

Představenstvo divize ukládá předsedovi predstavenstva divize vyvolat svolání mimořádného valného shromáždění za účelem změny stanov.

Zápis z 1.jednání představenstva Jihočeské divize konané 12.6.2011

Dne 12.6.2011 se v Táboře konalo 1.jednání představenstva Jihočeské divize. Zápis najdete v tomto dokumentu.

Pozvánka na VH 2011 Jihočeské divize

Pozvánku na valnou hromadu 2011 Jihočeské divize najdete v tomto pdf dokumentu.

Hry IV. Zimní olympiády dětí a mládeže 2010

V Jihočeském kraji nominaci na Hry IV. Zimní Olympiády dětí a mládeže 2010 v Liberci získal v nominační soutěži pár Hofhansl Adam & Brožáková Lenka - Tělocvičná j.Sokol-TK Čtyřlístek (CZ)

Zápis z 7.jednání představenstva Jihočeské divize konané 31.10.2009

Dne 31.10.2009 se v Českých Budějovicích konalo 7.jednání představenstva Jihočeské divize. Zápis najdete v tomto PDF dokumentu.