Rozhodčí rada

 

Zpráva o činnosti RR

Zápis z 2. zasedání Rozhodčí rady ČSTS ze dne 7.5.2019

Místo konání:  Advokátní kancelář Mgr. Lindy Henzélyové na adrese Kollárova 647/15, 76701 Kroměříž

Přítomni:           Mgr. Linda Henzélyová, Jiří Ševčík, Mgr. Tibor Stano

Omluveni:        

1.  Zahájení

Zahájení provedl předseda RR ČSTS Mgr. Tibor Stano v 10,30 hodin

2. Schválení programu jednání

Předseda RR ČSTS navrhl schválit program RR ČSTS v upraveném znění takto:

      1. Schválení programu jednání

       2. Rozhodnutí o příslušnosti Rozhodčí rady ČSTS k projednání jednotlivých odvoláním proti VH divizí

       3. Předběžné projednání podaných odvolání proti VH divizí

       4. Východiska a doporučení pro Výroční konferenci ČSTS na legislativní řešení současné situace

            Hlasování: 3 pro

3. Rozhodnutí o příslušnosti Rozhodčí rady ČSTS k projednání jednotlivých odvoláním proti VH divizí

Návrh hlasování:

RR ČSTS  je věcně příslušná k projednání došlých odvoláni proti VH  divizí.

Pro: 2; Proti: 1

 

Zpráva na Výroční konferenci ČSTS 19.5.2018 o činnosti Rozhodčí rady ČSTS

Rozhodčí rada ČSTS (dále jen RR ČSTS) v roce 2017 a až do současnosti rozhodovala celkem třikrát ve věcech spadající do její kompetence. S ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a neveřejnost jednání RR ČSTS může RR ČSTS podat pouze obecné informace:

1/ Usnesením ze dne 4.5.2017, č.j. 1/2017 vyslovila RR ČSTS svou věcnou nepříslušnost a vrátila věc Výkonné radě Českého svazu tanečního sportu k projednání a rozhodnutí.

2/ Usnesením ze dne 1.12.2017, č.j.  2/2017 řízení před RR ČSTS ve smyslu § 104 odst. 1 o.s.ř. zastavila, když ani po předchozí výzvě RR ČSTS ze dne 12.8.2017 účastníci nedoplnili jimi podané neúplné podání o údaje uvedené ve výzvě RR ČSTS přesto, že o důsledcích nedoplnění podaného podání byli řádně poučeni.

RR01 / 2016 - 2020