Úprava kandidatury Leoše Siegela na prezidenta

Detaily naleznete v tomto dokumentu.