Úrazové pojištění sportovců

Postup při hlášení úrazu

 1. kompletně vyplnit formulář  Oznámení škodné události
 2. číslo pojistné smlouvy je 1310001770
 3. do kolonky Doplňující poznámky na druhé straně formuláře je nutné uvést:
  • název organizace
  • činnost, při které došlo k úrazu, přiložit vyjádření odpovědného pracovníka (vedoucí klubu, hlášení odborného dozoru)
 4. připojit další doklady
  • kopii zdravotní dokumentace pojištěného týkající se úrazu
  • v případě trvalých následků kopii dokumentace o průběhu léčení a rehabilitace a kopii lékařské zprávy po ustálení trvalých následků
  • v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti
  • kopii policejního protokolu v případě vyšetřování policií
 5. zaslat na sekretariát ČSTS (zde musí být Oznámení parafováno zástupcem ČSTS + razítko), sekretariát zajistí doplnění údajů: - jméno, příjmení a podpis odpovědného zástupce ČSTS  (prezident/viceprezident) + razítko organizace
 6. sekretariát ČSTS zašle podklady na ČUS
 7. ČUS předá škodnou událost VZP, a. s.

V případě dotazů se obraťte na sekretariat@csts.cz