Výroční konferenci 2016 - pozvánka

Vážení členové ČSTS. V souladu se Stanovami zveřejňuji pozvánku na Výroční konferenci ČSTS.

Termín konání: 17.11.2016 od 9:00 do 16:00 hod.

Místo konání: Prostory press centra Fotbalové asociace ČR, Diskařská 2431/4, Praha

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Schválení programu jednání
 3. Volba orgánů Výroční konference
  1. volba předsedy Výroční konference
  2. volba pracovních komisí: mandátové, sčítací, volební a návrhové
  3. volba zapisovatele
  4. volba ověřovatele zápisu
 4. Zpráva o činnosti Výkonné rady a jejích komisí
 5. Zpráva o hospodaření
 6. Zpráva Dozorčí rady ČSTS za uplynulé období
 7. Zpráva Rozhodčí rady ČSTS za uplynulé období
 8. Zpráva Disciplinární komise ČSTS za uplynulé období
 9. Zpráva Smírčí komise ČSTS za uplynulé období
 10. Úpravy legislativy
  1. Stanovy - Návrh VR P01
  2. Finanční řád – Návrh VR P02 – dokument se změnami, P03 – konečné znění
  3. Soutěžní řád – Návrh VR P04 – dokument se změnami, P05 – konečné znění
  4. Kvalifikační řád – Návrh VR P06 – dokument se změnami, P07 – konečné znění
  5. Přestupový řád – Návrh VR P08 – dokument se změnami, P09 – konečné znění
  6. Statut komise sportovců – Návrh VR P10 – dokument se změnami, P11 – konečné znění
 11. Program činnosti ČSTS na další období P12
 12. Schválení rozpočtu na rok 2017 – P13 (nezveřejňuje se, příloha bude rozeslána jednotlivým divizím)
 13. Diskuse
 14. Usnesení VK
 15. Závěr

Termín pro podání připomínek k předloženým materiálům: 3.11.2016

Termín pro zpracování a případné zapracování připomínek do dokumentů: 10.11.2016

Zprávy za uplynulé období budou zveřejněny 10.11.2016, aby bylo možné zachytit i poslední fakta.