Patnáctihodinový konferenční maraton

V sobotu se konalo v Olomouci kromě soutěží i zasedání nejvyššího orgánu Českého svazu tanečního sportu – Výroční konference. Na té se schází každoročně delegáti zvolení v jednotlivých regionálních divizích a rozhodují o zásadních otázkách fungování naší organizace.

Delegáti si vyslechli zprávy o činnosti Výkonné rady za uplynulé období a mj. se usnesli na úpravě informačních toků a reportingu ve vztahu k orgánům ČSTS a jednotlivými divizím. Výroční konference uložila Výkonné radě zajistit dokončení procesu změn informací o spolku ve veřejném rejstříku.

Delegáti dále vznesli požadavek na zřízení legislativní komise, která by napomáhala při přípravě změn řídících dokumentů. Některé připravované změny by měly být podrobovány širší diskusi. Výroční konference uložila výkonné radě mj. doplnit legislativu o přílohy dokumentů a chybějící zápisy. Upravena by měla být i pravidla pro schvalování vyšších výdajů svazu a vypisování výběrových řízení.

Vzhledem k nejasné struktuře výkaznictví delegáti neschválili zprávu o hospodaření za rok 2017 a uložili odpovědným činovníkům a Výkonné radě několik úkolů, které by měly v konečném důsledku poskytnout komplexní informace o hospodaření spolku včetně servisní společnosti Czech DanceSport Services s.r.o.

Delegáti byli informováni o činnosti Disciplinární a smírčí komise a v závěru o rezignaci všech jejich členů. Tuto situaci bude muset co nejdříve vyřešit Výkonná rada, jež má jmenování členů této komise v kompetenci.

Dále se delegáti věnovali změně v Dozorčí radě ČSTS. Dva ze tří členů DR rezignovali ještě před vypršením svého mandátu. Zbývající člen DR p. Radim Vajchr informoval delegáty o své činnosti za uplynulé období. Následně byl pro dodržení procedurální posloupnosti odvolán z funkce i sám pan Vajchr a Výroční konference přistoupila k volbě nové Dozorčí rady. Zvoleni byli Radim Vajchr, Jiří Veselý a Jiří Vrána.

Po volbách do Dozorčí rady bylo jednání Výroční konference ukončeno s tím, že bude ve 4. čtvrtletí svolána mimořádná výroční konference, na které by měly být projednány zbývající body jednání – rozpočet na rok 2019 a program činnosti Výkonné rady na další období.

Konkrétní změny dokumentů (stanov a řádů) zveřejníme po zpracování jejich přehledu.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat organizátorům konference – celému týmu sekretariátu ČSTS a Jitce a Igorovi Opravilovým. Cítili jsme se v Olomouci jako doma.