Změny legislativy po Výroční konferenci

Jak jsme avizovali, Výroční konference coby nejvyšší orgán ČSTS schválila změny několika dokumentů. Shrnutí změn s účinnostmi přinášíme právě teď. Nejvíce změn nastává v Soutěžním řádu. Doporučujeme prostudovat si jednotlivé změny v příslušných dokumentech.

Změny v Soutěžním řádu, které vejdou v účinnost od 15. 6. 2018, se týkají stanovení postupu při snižování počtu porotců u soutěží hodnocených absolutním systémem, kde není k dispozici náhradník. V takovém případě bude počet snížen na na nejbližší nižší sudý počet porotců (§13, odst. 4).
Dále byly přímo do soutěžního řádu zapracovány (v §18, odst. 2 a 3) povinnosti související s absolvováním a doručováním zdravotních prohlídek. Tato změna souvisí s úpravami ochrany osobních údajů. Nově je přenesena volba způsobu doručení dokumentů na odesílateli. Povinnosti dokládat lékařské prohlídky jsou dány vyhláškou Ministerstva zdravotnictví, v tom se nic nemění.
Změnou platnou od 15. 6. 2018 je i nové ustanovení (§16, odst. 8), týkající se ochrany majetku organizátorů soutěží, podle kterého jsou účastníci soutěží povinni respektovat požadavky organizátora (povinné používání chráničů podpatků, nerozlévání vody a oleje na parket apod.). Toto nebylo dříve definováno přímo v legislativě. Organizátoři toto požadovali v propozicích, nicméně neměli při faktickém vymáhání oporu v legislativě. Nově bude mít vedoucí soutěže pravomoc soutěžícího nerespektujícího tyto požadavky vyloučit ze soutěže.

Další změny soutěžního řádu budou účinné od 1. 1. 2019.
Pouze formulační úpravou textu (v §3, odst. 1) byla upřesněna již aplikovaná pravidla účasti párů na Mistrovství ČR. Od 1. 1. 2019 budou nově zavedeny soutěže jednotlivců pro TPV, budou otevřeny postupové soutěže v kategorii Mládež pro všechny výkonnostní třídy a kategorie Do 8 let ve třídách E a TPV.
Je třeba se podívat i na úpravu slučování postupových soutěží kat. Jun I+II / Děti I+II (dle §15, odst. 11), upřesnění rozdílů mezi párovým a osobním hodnocením, přenosem tříd, počtu bodů a finálí při tvorbě nových párů (§9, odst. 2.b). Od 1. 1. 2019 budou mít senioři (dle §9, odst. 2.b) jiné výkonnostní ohodnocení pro kategorii senioři a pro kategorii dospělí.
To by bylo z nově schválených změn soutěžního řádu vše. Pro jistotu a úplnost ještě upozorňujeme na již dříve schválené změny, které vyšly nebo brzy vejdou v platnost. Již není možné tančit jednu skupinu tanců v kategorii Profesionálové a druhou v amatérech. Od 1. 9. 2018 již budou uplatňovány sankce za neodhlášení se ze soutěže. Sankce jsou uvedeny v příloze SA01.

Další změny legislativy jsou následující.

V Jednacím řádu byly v §2 upřesněny lhůty platnosti a účinnosti rozhodnutí. Dále bylo přidáno  jedno pravidlo elektronického doručení (nový odst. 2.c v §5). Účinnost těchto změn je 15. 6. 2018.

V Přestupovém řádu byly změněny postupy při iniciaci hostování, kdy je nově iniciátorem přestupu klub, kam pár přestupuje. Tato změna bude účinná od 1. 1. 2019.

Ze Stanov byl s účinností od 15. 6. 2018 odstraněn nesoulad s Jednacím řádem, týkající se průběhu voleb na valných hromadách divizí (byl vypuštěn bod 17.4).

Drobných změn doznal Statut Dozorčí rady. V bodě 7.2 byl rozšířen okruh osob, které mohou dávat podněty ke kontrolám, i o řadové členy ČSTS. Doposud to byli členové orgánů ČSTS.
Formálně byla rozšířena i práva kontrolujících osob z řad Dozorčí rady o možnost nahlížení do účetnictví ČSTS (nový bod 2.f v §9). Účinnost těchto změn je také 15. 6. 2018.

Ve Volebním řádu byl v §6 odst. 2 upřesněn postup pro stanovování mechanismu výpočtu počtu delegátů na Výroční konferenci.

Finanční řád nově přenáší odpovědnost za vedení účetnictví přímo na Viceprezidenta pro ekonomiku a upravuje definici pravidel účetní osnovy, středisek, projektů a rozpočtu ČSTS.
Odpovědnost za stanovování výše příspěvků byla přenesena z Výkonné rady na Výroční konferenci (výše příspěvků byla přenesena z přílohy do těla vlastního dokumentu). A nově byla v této oblasti upravena metodika prezentace hospodaření pro Výroční konferenci. I tyto změny jsou účinné od 15. 6. 2018.

Jednotlivé změny jsou vždy uvedeny na konci příslušného dokumentu v tabulce s daty zveřejnění a účinnosti.