Testy pro porotce na Doškolovacím semináři v Mikulově 1. 9. 2018

Na základě úpravy Kvalifikačního řádu schválené VR ze dne 21.1.2016 a následně Výroční konferencí 17.11.2016 musí porotce prokázat své znalosti složením testu z pravidel hodnocení, a to vždy alespoň jednou za uplynulé období. Toto pravidlo nabylo účinnosti 1.1.2018.

Viz §11 KŘ, body č.3. a 4. Licence porotce třídy III, II a I se prodlužuje nebo obnovuje na další období dle §10.1 na základě:
• prokázání aktivní činnosti v uplynulém období,
• absolvování dalšího vzdělávání dle §13.4.b a to minimálně …,
• absolvování zkušebních testů z pravidel hodnocení a to minimálně jednou za uplynulé období (účinnost od 1. 1. 2018),
• …

Před Doškolovacím seminářem budou připravena a v dostatečném předstihu zveřejněna „revidovaná pravidla hodnocení“, která budou předmětem zkoušky.

S ohledem na neschválení funkce Inspektora soutěží kontrolujícího dodržování katalogu figur na soutěžích (neschválila Výroční konferenci ze dne 19.5.2018), spadá toto do kompetencí a povinností porotce. Proto bude k výše popsanému testu přičleněn jednoduchý test z katalogu figur.