Odhlašování ze soutěží

Příloha soutěžního řádu SA01 – Směrná čísla upravuje s platností od 1. 9. 2018 výši sankcí za neodhlášení tanečního páru ze soutěže. Svou roli v tomto procesu hrají nejen členové tanečního páru, ale i činovníci soutěží.

Každý pár je povinen se při neúčasti na soutěži odhlásit prostřednictvím informačního systému ČSTS nejpozději do 23:59 hod. dne, ve kterém se soutěž koná (tzn. i po jejím skončení). Odhlášení má provádět primárně sám taneční pár, ale může požádat i funkcionáře dané soutěže (vedoucího soutěže a hlavního sčitatele), kteří mají pro tuto operaci na webovém portálu nastavena oprávnění.

Žádáme všechny, aby věnovali této povinnosti náležitou pozornost a předcházeli zbytečným nepříjemnostem. Od 1. 1. 2019 se budou striktně aplikovat opatření na neodhlášené taneční páry a případně i na činovníky, kteří nebudou v této záležitosti poskytovat očekávanou součinnost.

(pb)