Z jednání Výkonné rady

Koncem března / začátkem dubna zasedala Výkonná rada ČSTS. Jednání se konalo 26. 3. 2019 v Praze a bylo dokončeno prostřednictvím skype konference 3. 4. 2019.

Na začátku jednání se přítomní jako obvykle věnovali přehledu plnění úkolů VR. Jejich přehled je v zápisu.

Prezident informoval o doručených rezignačních dopisech členů VR Jana Kroupy a Františka Dávidka, které Výkonná rada vzala na vědomí.

Dále Prezident ČSTS informoval přítomné o jednání o ekonomické situaci ČSTS, které se uskutečnilo 12. 3. 2019 za účasti viceprezidenta pro ekonomiku (dále jen "VpE"), členů dozorčí rady a některých členů VR. Viceprezident pro ekonomiku informoval přítomné, že všechny stanovené úkoly byly splněny.

VpE informoval o stavu projednávání žádostí o dotace v programech Činnost, Reprezentace a Talentovaná mládež.

Viceprezident pro sport informoval o přípravě vyhodnocení průběhu mistrovských soutěžích proběhnuvších v 1. čtvrtletí a o nutnosti vypsání výběrového řízení na akce pro rok 2020.

Viceprezident pro profesní záležitosti informoval o změnách, které by měly přinést úpravy navržené v dokumentech připravených k projednání.

Zástupce Komise sportovců informoval o přípravě voleb předsedy komise, o návrhu úpravy Statutu Komise sportovců a o opatřeních spojených s falešnou zprávou, která byla rozeslána kolektivním členům ČSTS.

Dále se Výkonná rada věnovala přípravě mimořádné Výroční konference, kde budou přeneseny zprávy za jednotlivé oblasti, připravena bude samozřejmě i zpráva o hospodaření za rok 2018.

Členové Výkonné rady se seznámili s doručenými kandidátkami na funkci prezidenta ČSTS a jejich programovými prohlášeními.

V samostatném ekonomickém bloku VpE detailně informoval přítomné o situaci kolem účetnictví ČSTS v roce 2018 a 2019, o stavu nesplacených závazků po lhůtě splatnosti a o opatřeních přijatých k řešení tohoto stavu, o stavu účtů divizí a kolektivních členů, o stavu účtů ČSTS, fungování servisní organizace CDSS a o žádostech o dotace MŠMT.

Část jednání byla věnována i vyhodnocení Kongresu, Galavečera, školení funkcionářů a setkání vedoucích kolektivních členů. A dále byly na jednání Výkonné rady projednávány úpravy dokumentů. Přehled projednaných změn je uveden v zápisu a přílohách.

Z agendy projednané v části Různé bychom ozvučit udělení čestného členství paní Evě Bartuňkové za dlouhodobou práci pro taneční sport.

Detailní informace o jednání jsou uvedeny v zápisu z jednání, který je k dispozici ZDE.

(pb)