Rozhovor s prezidentem o VH20

Na základě opakujících se dotazů týkajících se průběhu centralizovaných Valných hromad divizí ČSTS 2020 uskutečnil viceprezident pro vnitřní záležitosti rozhovor s Prezidentem ČSTS. Čtěte dále.

Rozhovor s Prezidentem ČSTS:

1. Co to znamená, že jsou Valné hromady divizí ČSTS centralizované?

Běžný postup svolávání divizí je takový, že představenstvo divize svolá valnou hromadu své divize v termínu, který souhlasí s harmonogramem pro Výroční konferenci v daném roce. V případě, že samo představenstvo tento úkon neudělá, svolá v dané divizi valnou hromadu Výkonná rada ČSTS. Ve chvíli, kdy se začaly objevovat problémy se svoláním VH divizí kvůli pandemii COVID-19 a vládním opatřením zakazující shromažďování osob rozhodla se VR pro VK formou per-rollam. Pro jednodušší koordinaci všech valných divizí se VR rozhodla centralizovat všechny divize na jeden termín, s jednou mandátovou komisí a jednou volební komisí. Každá divize mohla nominovat do těchto komisí svého zástupce, a tak jí nebyla odebrána možnost participace při vyhodnocování voleb.

2. Kdo může hlasovat na VH20 a proč?

Běžný postup na VH je takový, že na VH může hlasovat každý člen, který má v den zahájení VH20 zaplacený alespoň ZČP. V případě, že se jedná o volbu, musí být člen minimálně ve věku 18let. Vzhledem k tomu, že na VH20 dochází tentokrát pouze k volbě delegátů, má právo volit každý člen ve věku minimálně 18let, který má zaplacené ZČP v den zahájení VH20, tedy k datu 25. 11. 2020.

3. Kdy je naplánován konec VH20? Proč mohou skončit i později?

Konec VH má 2 teoretické konce. První konec je naplánován ve dvou fázích volby, a druhý konec je naplánován ve třech fázích volby.

  • 1. fáze skončí tehdy, když v 1.kole voleb (v termínu od 12:00 dne 25. 11. 2020 do 12:00 dne 29. 11. 2020) odhlasuje více jak polovina všech členů divize k datu 25. 11. 2020. V tomto případě bude zvolena první část delegátů. V 2. kole (v termínu od 12:00 dne 30. 11. 2020 do 12:00 dne 2. 12. 2020) začne volba znovu, protože je nutné zvolit náhradníky a delegáty, kteří v 1.kole nezískali nadpoloviční většinu hlasů. Po skončení 2. kola bude ukončena Valná hromada a zveřejní se seznam delegátů a náhradníků.
  • 1.fáze skončí tehdy, když v 1.kole voleb (v termínu od 12:00 dne 25. 11. 2020 do 12:00 dne 29. 11. 2020) neodhlasuje více jak polovina všech členů divize k datu 25. 11. 2020. V tomto případě nelze považovat Valnou hromadu za usnášeníschopnou a musí se počkat na zahájení tzv. VHn (náhradní valné hromady). Běžný postup daný naším JŘ je takový, že v případě, že není přítomna alespoň nadpoloviční většina členů při zahájení VH, je VH posunuta o hodinu a dále stačí k odsouhlasení návrhů prostá většina hlasů. Při VH per-rollam tuto posunutou VH nahrazuje již jmenovaná VHn (v termínu od 12:00 dne 30. 11. 2020 do 12:00 dne 2. 12. 2020), kde bude zvolena první část delegátů. Teprve potom začíná 2. kolo (v termínu od 12:00 dne 3. 12. 2020 do 12:00 dne 4. 12. 2020), kde začne volba znovu, protože je nutné zvolit náhradníky a delegáty, kteří v 1.kole nezískali nadpoloviční většinu hlasů. Po skončení 2. kola bude ukončena Valná hromada a zveřejní se seznam delegátů a náhradníků.

4. U VH20n tedy nemusí být nadpoloviční většina hlasujících?

Nemusí. Ke zvolení stačí prostá většina. Prostá většina představuje nadpoloviční většinu ze všech platných odevzdaných hlasů. Jedná se o analogii s posunutím divize o hodinu, když není v čas zahájení VH usnášeníschopná.

5. Kolik hlasů musí získat delegát, aby byl zvolen?

Každý delegát musí být zvolen minimálně nadpoloviční většinou hlasů. Pokud se tak nestane v 1. kole, bude automaticky zařazen do seznamu pro 2. kolo volby. V případě, že nezíská nadpoloviční většinu hlasů ani v 2. kole, není zvolen ani jako delegát ani jako náhradník.

6. Kdy tedy reálně mohou skončit VH20 a proč? A kdy je úplně poslední termín?

VH v nejoptimističtějším případě skončí 2. 12. 2020 ve 12:00 a 3. 12. 2020 budou ve 12:00 zveřejněni zvolení delegáti v patřičné divizi. V opačném případě skončí VH nejpozději 4. 12. 2020 ve 12:00 a 6. 12. 2020 budou zveřejněni zvolení delegáti ve všech divizích.

7. Musím jako člen hlasovat znovu při náhradní Valné hromadě?

NE. Náhradní valná hromada je pokračováním 1. kola. Nové hlasování bude nutné až při 2. kole.

8. Ještě bys chtěl za Pr něco dodat?

Chtěl bych poděkovat všem, kteří mi pomáhali s organizací a tvorbou této Výroční konference ČSTS 2020 a věřili, že jsme schopni toto velké dílo opravdu uskutečnit i přesto, že nám spousta členů hned od začátku nevěřila. Poděkování patří viceprezidentům, členům výkonné rady, členům sekretariátu, členům legislativní komise, členům mandátové komise, členům volební komise, členům sčítací komise, členům skupiny informačního systému, pověřenci GDPR a Vám všem, kteří v průběhu valných hromad pošlete vaše hlasy.