Národní rozhodčí soud pro sport

Národní sportovní agentura hledá kandidáty do Národního rozhodčího soudu pro sport, jehož agendou je rozhodování sporů v oblasti dopingu na vnitrostátní úrovni. V případě zájmu zašlete vyplněné čestné prohlášení kandidáta na sekretariat@csts.cz do 26. 10. 2022. Čtěte dále.

Dopis NSA

"Vážení zástupci sportovních svazů,

dovoluji si Vás oslovit jakožto předseda Národního rozhodčího soudu pro sport.

Jak již řada z Vás jistě ví, Národní rozhodčí soud pro sport (NRSS) byl zřízen při Národní sportovní agentuře a jeho agendou je rozhodování sporů v oblasti dopingu na vnitrostátní úrovni.

Jednotlivá řízení budou rozhodována tříčlennými senáty složenými z dvou rozhodců a předsedy senátu, jmenovaných v souladu se Statutem NRSS a Jednacím řádem NRSS, které jsou k nalezení na webu NRSS. S ohledem na to, že Statut NRSS dává národním sportovním asociacím a svazům právo navrhnout kandidáty k zápisu na Seznam rozhodců NRSS, rád bych Vás požádal o Vaše návrhy 1 až 2 takových kandidátů za každý svaz/asociaci.

Podmínky pro výkon funkce rozhodce NRSS jsou v souladu s čl. 7 odst. 3 Statutu NRSS účinného od 1. 9. 2022 následující:

  • zletilost,
  • plná svéprávnost,
  • bezúhonnost,
  • dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo,
  • minimálně tříletá právní praxe v oblasti sportu nebo zdravotnictví, a
  • znalost antidopingových pravidel.

Spolu s návrhem kandidáta na zápis na Seznam rozhodců Vás žádáme o zaslání veškerých podkladů prokazujících splnění výše uvedených podmínek, a to následovně:

  • bezúhonnost lze prokázat výpisem z rejstříku trestů,
  • dokončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru právo lze prokázat kopií vysokoškolského diplomu,
  • minimálně tříletou právní praxi v oblasti sportu nebo zdravotnictví lze prokázat životopisem, z něhož bude taková praxe patrná,
  • znalost antidopingových pravidel, jakož i zbývající podmínky, lze prokázat čestným prohlášením, které zasílám v příloze.

Budou-li navržení kandidáti splňovat výše uvedené podmínky, budou zapsáni na Seznam rozhodců.

Pokud byste nevěděli o žádném vhodném kandidátovi k navržení na zápis na Seznam rozhodců, NRSS disponuje seznamem zájemců k zápisu na Seznam rozhodců. Budete-li mít zájem, tento seznam Vám rádi poskytneme.

Vaše reace s návrhy jednotlivých kandidátů, prosím, zašlete do 10 dnů od doručení tohoto e-mailu.

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů se na mě, prosím, neváhejte kdykoliv obrátit.

Těším se na vzájemnou spolupráci a jsem s pozdravem.

 

Jan Brodec

Předseda NRSS"