Chci se stát členem

Vznik členství – výňatek ze Stanov ČSTS – Článek 5 bod 2:

Členství vzniká doručením přihlášky Sekretariátu ČSTS. Nový člen se po dobu 3 měsíců od doručení přihlášky Sekretariátu ČSTS stává žadatelem o členství se všemi právy a povinnostmi dle těchto stanov, jeho statut žadatele o členství však může být v odůvodněných případech ve lhůtě 3 měsíců od doručení přihlášky Sekretariátu ČSTS zrušen rozhodnutím Výkonné rady ČSTS. Proti rozhodnutí Výkonné rady ČSTS dle předchozí věty je osoba, které byl statut žadatele o členství zrušen, oprávněna podat ve lhůtě 15 dní od doručení rozhodnutí Výkonné rady ČSTS o zrušení statutu žadatele o členství odvolání k Rozhodčí komisi ČSTS; odvolání nemá odkladný účinek. Rozhodnutí Rozhodčí rady ČSTS je konečné. Po uplynutí 3 měsíců ode dne doručení přihlášky Sekretariátu ČSTS, se statut žadatele o členství mění v individuální členství, není-li do uplynutí této lhůty rozhodnuto o zrušení statutu žadatele o členství.