Detailní údaje divize

8 - Královehradecká divize
Předseda: Jaroslav Krtička
Telefon: 776 115 664
Adresa: Jaroslav Krtička
Malé náměstí 13/29
500 03 Hradec Králové 3
E-mail(y): krtickajaroslav@seznam.cz
Oficiální zprávy

Zápis z jednání Valné hromady divize ČSTS č.8 Královéhradecké

VH divize 8 6.11.2023, Park Golf Klubu ,Hradec Králové

BOD 1 Zahájení :Předseda představenstva divize č.8 pan Jaroslav Krtička zahájil VH v 17:30.V tu chvíli bylo přítomno 40 členů z celkového počtu 115 členů.Jelikož nebyla přítomna nadpoloviční vštšina členů divize, v souladu s legislativou ČSTS Jaroslav Krtička schůzi přerušil. V 18:30 J.Krtička opět zahájil VH. V 18:30 bylo přítomno celkem 40 členů divize. BOD 2 Volba orgánů VH:Jaroslav Krtička dal hlasovat o volbě předsedy a komisí. Návrh na předsedu VH: Jaroslav Krtička Hlasování pro 40/proti 0/zdržel 0 Předseda VH navrhnul komise v tomto složení: Mandátová: Jan Vlášek, Michal Šolc ;Volební: Tomáš Chmel, Miroslav Koula; Sčítací: Jan Vlášek, Michal Šolc; Návrhová: Tomáš Chmel,Miroslav Koula ;Hlasování:pro 40/proti0/zdržel  Předseda VH navrhnul zapisovatele Tomáše Chmela a ověřovatele zápisu Michala Petrů. Hlasování: pro 40/proti 0/zdržel 0 BOD 3 Schválení programu jednání.Předseda VH na doplnění programu jednání o bod doplnění členů dozorčí rady a dal hlasovat o schválení doplněného programu VH. Hlasování: pro 40/proti 0/zdržel 0 Předseda VH vyvěsil soupisy kandidátů a souhlasy s kandidaturou na delegáty na Výroční konferenci ČSTS. Následně v 19:00 hod vyhlásil přestávku v jednání. V 19:15 vyhlásil předseda VH pokračování v jednání. BOD 4 Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období. Zprávu přednesl ústně J.Krtička.Přítomní členocé vzali zprávu na vědomí. Zprava o hospodaření za uplynulé období. Zprávu přednesl ústně j.Krtička. Přítomní vzali zprávu na vědomí.Zprávu dozorčí komise. Zprávu přednesl ústně Miroslav Koula. Přítomní členové vzali zprávu na vědomí. BOD 5 doplnění dozorčí komise divize č.8. Jan Vlášek podal před VH žádost o odstoupení z funkce člena DK, s ohledem na jeho funkci soutěžního komisaře divize 8. Návrhová komise předložila VH návrhy na doplnění DK: Michal Šolc, Michal Petrů. Stávajíci člen DK Miroslav Koula  bude plnit funkci předsedy DK. Hlasování : pro 40/proti 0/zdržel 0 BOD 6 Volba delegátů na VS ČSTS: Petr Mertlík 40 hlasů; Michal Šolc 40 hlasů; Michal Petrů 40 hlasů; náhradník: Martin Odl 31 hlasů BOD 7 Návrhy námětů pro jednání VS ČSTS. VH navrhuje k projednání na VS ČSTS:1) dořešení nefunkčnosti "modrého webu" ;2)Zlepšení informovanostiporotců,trenérů,členů o novinkách - legislativa,systém atd.-nový web, nový soutěžní řád TPV, změny; 3)Registrace tanečníků TPV a nutností platby ZČP, to pak již není tanec pro všechny!!! Stává se rovnou členem taneční tř.E;   

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU - Královéhradecké divize ČSTS

Valná hromada Královéhradecké divize ČSTS se uskuteční v Golf resort, Roudničská, Hradec Králové

v pondělí 6.11.2023 od 17:30 hodin.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU - Královéhradecké divize ČSTS

Valná hromada divize se koná dne 18.4.2023 od 17:30 hodin v Golf resortu, Roudničská 750, Hradec Králové-Třebeš s tímto programem:

1. Zahájení

2. Volba předsedy VH, orgánů VH /mandátová, návrhová, sčítacín a volební komise/

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé funkční období

5.Zpráva o hospodaření za upynulé funkční období

6.Zpráva dozorčí komise

7.Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS 3.5.2023

8. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

9.Východiska a doporučení pro další činnost divize

10. Usnesení

11, Závěr

Prezence bude zahájena v 17:15 hodin

V případě že Valná hromada nebude k termínu konání /18.4.2023 od 17:30/ usnášeníschopná, odloží se podle Jednacího řádu ČSTS zahájení Valné hromady na 18:30, kdy bude Valná hromada usnášeníschopná a s menším počtem účastníků.

V Hradci Králové 14.3.2023

Jaroslav Krtička

předseda představenstva divize

Jednání představenstva divize ČSTS č.8-Královéhradecké

Zápis  z jednání představenstva divize č.8 Královéhradecké

Datum konání: úterý 25.10.2022

Místo konání: AUPARK Hradec Králové - kavárna

Přízomni: Jaroslav Krtička, Petr Mertlík, Tomáš Chmel, Jan Vlášek

Omluven: Walter Elschek

Hosté: Miroslav Koula

Program jednání: 1. Zhodnocení roku 2022; 2. Členská základny divize a její navýšení; 3.Soutěže roku 2022; 4.Soutěže v roce 2023; 5. Finanční stav pokladny divize-rozdělení částky mezi kluby divize; 6.Různé

1. soutěže v roce 2022- 19.3.Chlumecký pohár; 21.5. Jičín O cenu R,M,C; 26.-27.8.HKO 2022-WDSF IO + MS PD 10T; 11.9. GRAND PRIX-Dance festival a ještě do konce roku proběhne soutěž 17.11. O cenu města Jičína

2.Navýšení čl.základny-oslovit kluby v kraji, které provozuji rekreačně tanec, kluby při DDM a pod.

4. Soutěže na rok 2023 je otázkou finanční náročností -pronájem a další vstupy pro pořadatele. Plánovanou soutěží je HKO 2023-|WDSF IO ve dnech 26.-27.8.2023 . Další soutěže dle možností pořadatelů.

5. Bylo rozhodnuto částečné rozdělení finanční částky z divizní pokladny k čerpání pro kluby divize a to takto: TK KZMJ Jičín částka 13.640,-Kč; TAK DANCE KROK z.s. částku 10.560,-Kč; BENE DANCE ART TEAM částku 7.480,-Kč a Dance Team Hradec Králové z.s. částku 5.720,-Kč

Různé: byla řešena otázka vytipování nových funkcionářů v divizi-jejich proškolení a práce v divizi. Byl přijat návrh uspořádat divizní soutěž /Mistrovství kraje/ se zapojením všech porotců a funkcionářů v divizi s vyhledáním místa konání/dostupnost v kraji, cena pronájmu a pod./

Jaroslav Krtička

předseda představenstva divize č.8 

 

Zápis z jednání Valné hromady divize ČSTS č.8 Královéhradecké

1/Zahájení - předseda představenstva divize č.8 Jaroslav Krtička zahájil VH v 17:30. Bylo přitomno 26 členů z celkového počtu 73.  V 18:30 Jaroslav Krtička opět zahájil VH.V 18:30 bylo přítomno celkem 26 členů s právem volit.

2/ Volba předsedy VH, skrutátorů,mandátové, volební a ověřovací komise. Návrh na předsedu VH: Jaroslav Krtička .Hlasování : pro 26/proti 0/zdržel0. Volba komisí v tomto složení: Mandátová :Tomáš Chmel,Miroslav Koula, Petr Mertlík. Volební komise: Jaroslav Krtička,Jan Vlášek, Petr Mertlík. Sčítací komise Tomáš Chmel,Miroslav Koula,Petr Mertlík. Návrhová komise: Jaroslav Krtička,Jan Vlášek, Petr Mertlík. Hlasování č.2 pro 26/proti0/zdržel0/

3/Schválení programu jednání. Předseda VH dal návrh na doplnění programu jednání o bod ODM 2022 a dále hlasovat o schválení doplněného programu VH. Hlasováníč.4:pro 26/proti 0/zdržel 0/

4/Zpráva o činnosti za uplynulé období.Zprávu přednesl ústně J.Krtička.Přítomní členové vzali zprávu na vědomí.

5/Zpráva o hospodaření za uplynulé období. Zprávu přednesl ústnšě J.Krtička. Přítomní členové vzali zpráv na vědomí.

6/Zpráva Dozorčí komise. Zprávu přednesl ústně M.Koula. Přítomní členové vzali zprávu na vědomí.

7/ Východiska a doporučení pro další funkční období. J.Krtička doporučuje podporovat rozšíření čl.základny,podpořit sérii soutěží pro neregistrované tanečníky v Královéhradeckém kraji.

8/ Volba delegátů na VK ČSTS. Delegáti: Petr Mertlík /26 hlasů; Jaroslav Krtička /26 hlasů/ náhradník: T.Chmel /25 hlasů/.

9/ ODM 2022-předseda VH představil kandidáty na účast na ODM 2022 v Olomouci. VH po té vedla diskuzi a možných kandidátech a vedoucím výpravy. VH nominovala na ODM 2022 : soutěž do 16 let-Nikolas-Jarkovský-Viktorie Mrňáková; do 18 let: Jakub Krček-Tereza Kitlerová; vedoucí výpravy: Tomáš Chmel. Hlasování: pro 26/proti 0/zdržel 0/

 

 

 

 

    

 

Usnesení Valné hromady Královéhradecké divize

Usnesení VH Královéhradcké divize ČSTS konané dne 19.4.2022 v Park Golf Clubu, Roudničská730, Hradec Králové

Bod 12 ze zápisu USNESENÍ VH

1/ VH schvaluje delegáty na VK ČSTS konanou dne 11.5.2022 v Brně. Jmenovitě zvolila Mertlíka Petra a Krtičku Jaroslava, náhradníkem Chmel Tomáš.

2/ VH bere na vědomí zprávu o hospodaření,činnosti a zprávu dozorčí komise.

3/ VH bere na vědomí změnu soutěžního komisaře dle nového řádu. Novým soutěžním komisařem divize se stal Jan Vlášek.

4/ VH ukládá delegátům povinnost přednést návrhy VH na Výroční konferenci ČSTS.

Zapisovatel : Chmel Tomáš

Ověřil: Vlášek Jan  

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU - Královéhradecké divize ČSTS

Valná hromada divize ČSTS se koná dne 19.4.2022 od 17.30 hodin v Golf resortu,Roudničská, Hradec Králové

1. Zahájení

2. Volba předsedy VH ,skrutátorů, mandátové, volební komise a ověřovatele zápisu

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činosti za uplynulé funkční období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé funkční období

6. Zpráva Dozorčí komise

7. Východiska a doporučení pro další funkční období

8. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS v roce 2022

9. Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

10.Různé

11. Usnesení

12.Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS.

V případě ,že VH nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle JŘ ČSTS odkládá o 1 hodinu.

v Hradci Králové 23.3.2022

Jaroslav Krtička

předseda představenstva divize

08- Královéhradecké divize ČSTS

Korespondenční jednání představenstva divize ČSTS č.8-Královéhradecké

Korespondenční jednání představenstva divize ČSTS č.8 - Královéhradecké v období 15.-20.1.2022

Body jednání:

1/ Představenstvo divize

2/ Soutěžní komisař divize

3/ Pobočný spolek

Bod1/ Na základě skutečnosti, že tři členové představenstva divize si nezaplatili členské příspěvky na rok 2022, /Josef Koubek ,Martin Odl a Emil Koki/ zůstalo představenstvo divize č.8 čtyřčlené. Do počtu 5-ti členů byl kooptován Jan Vlášek.

Bod 2/ Na základě požadavku VR ČSTS na soutěžního komiseře v divizi a proběhlé diskusi na toto téma, byl jednohlasně zvolen novým soutěžním komisařem v divizi č.8 Jan Vlášek,který splňuje nové podmínky pro soutěžního komisaře v divizi. Tato změna soutěžního komisaře divize bude oznámena na sekretariát ČSTS.

Bod 3/ Na základě dopisu člena VR - Marcela Geberta se představenstvo divize zabývalo návrhem Pobočný spolek. Po proběhlé diskusi  je možné se k celé záležitosti s vyjádřením ANO/NE jednoznačně vyjádřid až po seznámení se s právní vazbou na pobočné spolky. V případě poskytnutého návrhu fungování pobočného spolku/divize/ze strany prezidia ČSTS a jeho prostudování je možné požadovat vyjádření ANO/NE. Postoj divize je v současné době neutrální.  

Jaroslav Krtička

předseda představenstva divize Královéhradecké

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU KRÁLOVÉHRADECKÉ DIVIZE

Valná hromada Královéhradecké divize ČSTS se koná dne 5.10.2021 od 17:30 hodin v Park Golf, Roudničská 730, Hradec Králové s programem:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za uplynulé období

5. Zpráva o hospodaření za uplynulé období

6. Zpráva dozorčí komise za ulynulé období

7. Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS 2021

8.Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS

9. Diskuze

10.Usnesení

11. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS.

V případě ,že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání,zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS odkládá o 1 hodinu.

V Hradci Králové dne 6.9.2021

Jaroslav Krtička

předseda představenstva divize

Jednání představenstva divize ČSTS č.8-Královéhradecké

Čtvrtek 24.6.2021 od 17.00 hodin v GOLF resortu v Hradci Králové

Přítomni: Krtička Jaroslav, Mertlík Petr, Elschek Walter, Koubek Josef

Omluveni: Odl Martin, Koki Emil, Chmel Tomáš

Přítomni členové komisí: Koula Miroslav, Vlášek Jan

Program schůze:

1. Stav divizní pokladny

2. Informace o Olympiádě dětí a mládeže

3. Profesionalizace párů-sportovců v jednotlivých klubech

4. Českomoravský pohár 2021-semiprofi páry

5. Konání soutěží v naší divizi ve druhém pololetí 2021

6. Různé: letní kempy a pod.

Situace v klubech divize se vrací pomalu k normálu ohledně tréninkových a výukových časů. Každý z klubů dodržoval vládní nařízení a postupoval dle postupného uvolňování.

1. Stav pokladny v divizi k 24.6.2021 je 24.979,83 Kč. Na základě jednání bylo rozhodnuto rozdělení financí na jednotlivé kluby v divizi dle počtu členů, takto:

TK KZMJ Jičín               2.571,- Kč

TAK DANCE KROK       9.550,-Kč

BENE DANCE ART TEAM 6.979,-Kč

DANCE TEAM HK        5.142,-Kč

Kluby mohou tuto částku čerpat dle platných podmínek.

2. Olympiáda dětí a mládeže - odložená z roku 2020 se neuskuteční ani v roce 2021. Její konání bude až v roce 2022.Podmínky pro účast budou upraveny pro ročníky juniorů a mládeže - účastníky.

3.a 4.K těmto bodům proběhla diskuze s výsledkem, že by pro taneční páry měly platit stejné podmínky.Sledovat vývoj ktg. semiprofi.

5.Plánované soutěže na II.pololetí 2021: 16.-17.10.2021 32.ročník soutěže HKO 2021-EDSF O; Listopad -Jičín-Cena Rumcajse,Manky a Cipíska; 18.12.2021 Trutnov- Krkonošský pohár

6.Různé: Koubek-obnovit základny-pobídkové akce/odpustit poplatky-restart tanečních párů,zjištění,kdo funguje

Koubek- vytvořit platební bránu proplatbu startovného. Přidat zaplacení startovného k dokončení přihlášky - provedená platba./česky,anglicky/Info podá - Koubek

Jaroslav Krtička

předseda představenstva divize č.8

Jednání ukončeno v 18.30 hodin 

Seznam zvolených delegátů včetně náhradníků pro VK20

 D08

Zaslané souhlasy s návrhem na delegáta na VK ČSTS 2020

Změna termínu konání Valné hromady Královéhradecké divize

Z důvodu krizových opatření přijatých usnesením Vlády ČR a změny původního termínu konání Výroční konference ČSTS ze dne 4.11.na nový termín 9.12.2020 ,je nutné změnit termín konání VH Královéhradecké divize na NOVÝ TERMÍN 25.11.2020. Pozvánka na VH divize Královéhradecké je mimo termín konání /nový termín 25.11.2020 /ve všech bodech platná.

Jaroslav Krtička

předseda představenstva divize Královéhradecké

Pozvánka na Valnou hromadu Královéhradecké divize ČSTS

Valná hromada divize se koná dne 19.10.2020 v Golf resortu-Park Golf Club,Roudničská 730,50002 Hradec Králové od 17.00 hodin.

Program:

1. Zahájení

2. Volba orgánů VH - volba předsedy VH, zapisovatele, ověřovatele zápisu a členú návrhové, mandátové,volební a sčítací komise.

3. Schválení programu jednání

4. Zpráva o činnosti za ulynulé období

5. Zpráva o hospodaření za ulynulé období

6. Zpráva Dozorčí komise

7. Volba delegátů na VK ČSTS 2020

8. Návrhy pro jednání VK ČSTS 2020

9. Diskuse

10. Usnesení

11. Závěr

Prezence bude probíhat dle platného Jednačího řádu ČSTS. V případě, že nebude VH usnášeníschopná/tj.nebude přítomna nadpoloviční větčina členů divize/k termínu konání, zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS /odkládá se začátek o 1 hodinu a poté bude VH usnášeníschopná přítomným počtem hlasů.

V Hradci Králové dne 16.9.2020

Jaroslav Krtička

předseda představenstva divize 08

 

Složení Dozorčí rady divize:

Předseda DR: Koula Miroslav

členové: Stejskal Pavel, Vlášek Jan

Složení představenstva divize

předseda divize: Krtička Jaroslav 

soutěžní komisař: Elschek Walter

členové představenstva divize:

 Mertlík Petr, Koki Emil,Koubek Josef, Chmel Tomáš , Odl Martin 

         

 

Jednání představenstva divize ČSTS č.8 - Královéhradecké

středa 17.6.2020 hodin Colf resort Hradec Králové

Přítomni: Krtička Jaroslav, Mertlík Petr, Koki Emil, Chmel Tomáš Omluveni: Koubek Jesef,Elschek Walter, Odl Martin

DR: Koula Miroslav

1. Situace v divizi a klubech v období Covid-19

2. Stav divizní pokladny/platby za soutěže,zápočty,rozdělení financí/

3. Řešení 9-ti bodů -Pravidla pro divize

Situace v klubech divize se vrací pomalu k normálu ohledně tréninkových a výukových časů. Každý z klubů dodržoval vládní nařízení a postupoval dle postupného uvolňování.

Stav pokladny v divizi je k 17.6.2020 45.279,83Kč. Na základě jednání bylo rozhodnuto rozdělení financí na jednotlivé kluby v divizi dle počtu členů, takto: TK KZMJ Jičín 7.595,-; TAK DANCE KROK 6.370,-+20.000,-; BENE DANCE ART TEAM 5.145,-; DANCE TEAM HK 5.390,-Kč. Kluby mohou tuto částku čerpat dle platných podmínek.

Pravidla- Rozsah divizní směrnice

1. Finanční prostředky se rozdělují v divizi na základě počtu členů v jednotlivých klubech divize. Celková částka se vydělí počtem členů a vynásobí počtem členů v klubu.

2. Poplatky za pořádání soutěží v divizi se hradí pořadatelům zápočtem.

3. Příspěvky na soutěže pořádané v divizi se neposkytují.

4.Příspěvky tanečním párům na soustředění a na úspěšnou reprezentaci se neposkytují.

5. Na stránkách divize jsou zveřejňovány veškeré zápisy z jednání představenstva divize.

6.Finanční prostředky divize - považujeme za nevhodné uvádět na stránkách divize aktualizovaný stav pokladny na stránkách.

7. Na stránkách bude doplněno-zveřejněno celé složení představenstva divize.

8.Na stránkách bude doplněno složení Dozorčí komise divize

9.V divizi je složení představenstva divize ze všech zástupců jednotlivých klubů v divizi

Proběhla diskuze k nově jmenovaným TOP porotcům-připomínky k získání licence na základě udělených vyjímek.

Jaroslav Krtička v.r.

předseda představenstva divize č.8

Jednání ukončeno v 19.00 hodin 

VALNÁ HROMADA KRÁLOVÉHRADECKÉ DIVIZE PRO ROK 2019

Valná hromada Královéhradecké divize ČSTS č.8 se koná v úterý 8.10.2019 od 17.00 hodin v Park Golf ,Roudničská ul., Hradec Králové. Zveme všechny členy divize. Jaroslav Krtička - předseda představenstva divize

 

Korespondenční hlasování členů představenstva divize č.8

Korespondenční hlasování členů představenstva divize č. 8 ohledně rozdělení financí v pokladně divize dle počtu členů v jednotlivých klubech na kluby a jejich čerpání. Hlasování proběhlo k 1.7.2019. Hlasování členů představenstva : Krtička Jaroslav - ANO; Mertlík Petr - navyjádřil se; Chmel Tomáš - nesouhlas /NE/; Koki Emil -ANO; Elschek Walter - ANO; Odl Martin - ANO; Koubek Josef - nevyjádřil se. Na základě hlasování bylo rozhodnuto, že čerpání peněz z divizní pokladny bude na základě přepočtu na jednoho člena klubu. V Hradci Králové dne 1.7.2019. Jaroslav Krtička-předseda představenstva divize č.8 Královéhradecké

 

 

 

VALNÁ HROMADA KRÁLOVÉHRADECKÉ DIVIZE PRO ROK 2019

Valná hromada divize se koná dne 10.4.2019 od 17.00 hodin v PARK GOLF, Roudničská 730,Hradec Králové s tímto programem:

 1.  Zahájení
 2.  Volba orgánů VH
 3.  Schválení programu jednání
 4.  Zpráva o činnosti za uplynulé období
 5.  Zpráva o hospodaření za uplynulé období
 6.  Zpráva dozorčí komise za uplynulé období
 7.  Východiska a doporučení pro další funkční období(včetně hospodaření) 
 8.  Volba delegátů na Výroční konferenci ČSTS v roce 2019 
 9.  Návrhy pro jednání Výroční konference ČSTS 
 10.  Usnesení 
 11.  Závěr 

Prezence bude probíhat dle platného Jednacího řádu ČSTS §6,bod 3 a 4.

V případě ,že Valná hromada nebude usnášeníschopná k termínu konání, zahájení se dle Jednacího řádu ČSTS §6,bod 6 odkládá o 1 hodinu.

V Hraci Králové dne 14.3.2019

KRTIČKA Jaroslav v.r.

předseda představenstva divize

Zápis divize

Zápis VH

VH DIVIZE - pozvánka

VH DIVIZE - pozvánka

VH se koná dne 3. 5. 2018 od 17.00 hodin v prostorách kavárny Petrof, Na Brně 2136/4, Hradec Králové.

Valná hromada divize D08 2018

Dne 5.5.2018 se uskuteční Valná hromada divize. Více viz pozvánka.

Zápis D08

Zápis z VH

Pozvánka na VH

Pozvánka na VH
 

Místo konání: Roudničská 730, 50002 Hradec Králové
Parkgolf
začátek: 17.00

Zápisy - divize 08

Zápis z jednání divize dne 2.3.2017

Zápis z jednání divize dne

Zápis z VH

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu.

Valná hromada D8 se koná dne 28.1.2016 V Tak Dance Krok Hradec Králové (Kavárna u Čertíka) od 17.00 hodin.
Program: volba delegátů na VK

Zápis a usnesení VH 2015

Zápis z jednání a usnesení valné hromady 2015 divize královéhradecké.

Zápis

Usnesení

Odvolání proti usnesení prezidia PR23 a pozvánka na valnou hromadu

Odvolání proti usnesení prezidia PR23

 

Pozvánka na valnou hromadu

Valná hromada se koná: areál Koupaliště na Úpě, Náchodská ulice, Jaroměř

GPS lokace: 50°21'46.684"N, 15°56'8.869"E.

Den: 3.8.2015 od 17.00 hodin

 

Výzva D8 a zápis zasedání č.6

Výzva divize D8 p. Evě Bartuňkové a dozorčí radě 2015_05_20_výzva.pdf

2015_05_20_zasedání zápis č6.pdf

 

Odpověď na žádost

K žádosti Ing. Evy Bartuňkové divize zaslala tuto odpověď.

Zápis ze zasedání představenstva č.5 - příloha k odpovědi: 2015_02_11_zasedání zápis č5

Zápis č.1 ze zasedání představenstva Královehradecké divize

Zápis č.1 ze zasedání představenstva Královehradecké divize, které se konalo dne 29.10.2014, najdete v tomto dokumentu.

Dokumenty z VH Královehradecké divize

Dokumenty z valné hromady Královehradecké divize konané dne 21.10.2014: